Stamreeks

In de hier gepresenteerde stamreeks wordt in grote lijnen een beeld geschetst van een rooms-katholieke familie uit de Duin- en Bollenstreek waar de beroepen van landbouwer, tuinder en bollenkweker lange tijd een belangrijke rol speelden.

De aansluiting op de oudere in Heemstede en Bennebroek woonachtige generaties wordt hier nog niet getoond, omdat die vanwege het ontbreken van doop-, trouw- en begraafregisters eerst nog op basis van andere bronnen met meer zekerheid moet worden vastgesteld.

Vanwege het ontbreken van de bovengenoemde registers, en van testamenten of boedelscheidingen waarin verwantschapsrelaties worden vermeld (die zijn tot nu toe niet aangetroffen), kan in het onderstaande overzicht de afstamming van Pieter Jansz van Bourgondiën (generatie III) uit Cornelis Gerritsz van Bourgondiën (generatie I) alleen worden verondersteld op basis van indirect bewijs. Hopelijk leidt de publicatie van deze gegevens in combinatie met verder onderzoek tot een beter inzicht in deze afstamming.

 

I. CORNELIS GERRITSZ VAN BOURGONDIËN, landbouwer, schepen van Heemstede (1650, 1651), won. Heemstede, overl. tussen 27 okt. 1660 en 6 febr. 1661,[1] tr. (1) N.N.;[2] tr. (2) omstr. 1645[3] BAARTJE MICHIELSDR (BAERTJE CHIELEN) VAN PROLA, overl. na 6 febr. 1661,[4] dr. van Michiel Joostenz van Prola en N.N.; zij hertr. Cornelis Jacobsz van Sijp.

30 augustus 1650: Cornelis Gerritsz van Bourgondiën, schepen van Heemstede, is verwikkeld in een proces met Gerrit Huibertsz van der Werff, oud-schepen van Heemstede. Daaruit blijkt dat Cornelis omstreeks 1645 met Baartje Michielsdr van Prola is getrouwd.[5]

Handmerk van schepen Cornelis Gerritsz van Bourgondiën, uit 1651 (coll. Noord-Hollands Archief).

11 juli 1654: Cornelis Gerritsz van Bourgongien pacht de tiende van de Hout te Heemstede. Michiel Joostenz [van Prola] en Dirk Huigsz treden daarbij op als borg.[6]

2 december 1656: Cornelis Gerritsz van Bourgondiën is gebruiker van drie percelen land te Heemstede, die eigendom zijn van de erfgenamen van Hendrick Huygen [van Lis].[7]

30 juni 1658: Trijntje Chielen, weduwe van Jan Florisz Backer, Grietje Chielen, weduwe van Marten Jaspersz, bijgestaan door haar voogd Wouter Govertsz, Thomas Chielen, Crijntje Chielen, ‘bejaerde dochter’, bijgestaan door de schout Bartholomeus van Hove, Cornelis Gerritsz van Bourgondiën, getrouwd met Baertje Chielen, zich allen sterk makend voor de kinderen van Anna Chielen, en allen erfgenamen van Michiel Joosten van Prola, verkopen  aan Hendrik van Diepenbroecq, burger te Haarlem, een huis, schuur en erf in Heemstede, met ongeveer 500 roeden teelland.[8]

27 oktober 1660: Cornelis Gerritsz van Bourgondiën is gebruiker van 2 morgen 2 hond en 53 roeden land te Heemstede, dat dat eigendom is van de erfgenamen van mr. Willem Brouwer.[9]

Kinderen (vermoedelijk en volgorde onbekend):

 1. Jan, volgt II.
 2. CORNELIS CORNELISZ VAN BOURGONDIËN, schipper (1652), won. Heemstede en Haarlem (Scheepmakersdijk), overl. (vermoedelijk) voor 24 jan. 1677.[10]
 3. MARIA (MARITJE) CORNELISDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede, overl. na 20 jan. 1680,[11] tr. (gerecht) Heemstede 30 okt. 1674[12] WILLEM GIJSBERTSZ, won. Heemstede, overl. na 20 jan. 1680.[13]
 4. IEFJE CORNELISDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede, overl. na 20 jan. 1680.[14]

11 juni 1675: Iefie Cornelis [van Bourgondiën] treedt samen met Jacob Jansz Vosmeer op als getuige bij de doop van Gijsbert Willemsz, zoon van Willem Gijsbertsz en Maria Cornelisdr van Bourgondiën.[15]

20 januari 1680: Iefie Cornelis [van Bourgondiën] en Jan Cornelisz [van Bourgondiën] treden op als getuigen bij de doop van Beertie Willems, dochter van Willem Gijsbertsz en Maria Cornelisdr van Bourgondiën.[16]

 

II. JAN CORNELISZ VAN BOURGONDIËN (JAN KEESSEN), landbouwer, won. Heemstede (De Glip), overl. na 20 jan. 1680,[17] tr.[18] N.N.[19]

9 juli 1652: Jan Cornelisz van Bourgondiën pacht zowel de tiende van de Grote Geest als de tiende van de Hout te Heemstede. Cornelis Gerritsz ‘Speckie’ en Jacob Cornelisz Borsch (Grote Geest) en Cornelis Cornelisz van Bourgondiën (Heemsteder Hout), zijn broer, schipper op de Scheepmakersdijk, treden daarbij op als borg.[20]

25 april 1658: Jan Cornelisz van Bourgondiën, wonende te Heemstede, koopt van Juriaen Hartjes de opstal van een bleekhuis ‘metten aencleven’, gelegen in de ‘Princebuert’ te Heemstede. Dit alles wordt in het oosten en zuidoosten begrensd door de ‘Bennebroeckerwech’, in het zuiden door het land van Maximiliaen Bardoel, in het westen door de wildernis en in het noorden door het ‘Esschenlaentje’.[21]

6 maart 1665: Jan Cornelisz van Bourgondiën wordt vermeld op de lijst van weerbare mannen van Heemstede, die op last van de Staten van Holland is opgesteld. Hij maakt deel uit van het Oranje Statenvendel onder leiding van kapitein Cornelis van Kessel.[22]

10 juni 1665: Pieter vander Meulen, burger te Haarlem, getrouwd met Maria Patijn, weduwe van Maximiliaen Bardoel, verkoopt aan Cornelis Claesz Valckooch, wonende te Heemstede, ‘een hoffstede, huysing ende woninge [hofstede Overmeer],[23] metten bogaert, beplantinge ende bepotinge daer op ende aen staende’, groot omtrent 535 roeden, gelegen bij de ‘Prince Santvaert’ aan De Glip. Dit alles wordt in het oosten begrensd door de ‘Buerwech’, in het zuiden door het land van Servaes van Panhuys, in het westen door het land van Michiel van Eecken, bleker, en in het noorden door het land van Jan Cornelisz van Bourgognien.[24]

Handtekening van Jan Cornelisz van Bourgondiën uit 1670 (coll. Noord-Hollands Archief).

18 september 1670: Jan Cornelisz van Bourgondiën koopt van de erfgenamen van Ariaentje Hendricx [Sane] een stuk teelland van ongeveer 200 roeden, gelegen in de Hout te Heemstede, alsmede een huis en erf, gelegen aan de zuidkant van het dorp Heemstede. Het teelland is bestemd voor hemzelf, maar het huis en erf worden opgedragen aan Crijntje Michiels [van Prola].[25]

6 november 1670: De erfgenamen van Ariaentje Hendriks Sane transporteren aan Jan Cornelisz van Bourgondiën, wonende te Heemstede, het op 18 september door Jan gekochte stuk teelland van ongeveer 200 roeden.[26]

24 januari 1677: Jan Cornelisz van Bourgondiën, Willem Gijsen, getrouwd met Maria Cornelis [van Bourgondiën], en Ifje Cornelis van Bourgondiën, bijgestaan door Cornelis Jansz Backer, erfgenamen van hun ‘moeye’ (moederszuster)[27] Crijntje Chielen [van Prola], verkopen aan Grietje van der Hart, weduwe van Jan Jansz Vosseman, een huis en erf, gelegen aan de zuidkant van het dorp Heemstede.[28]

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, volgt III.

 

III. PIETER JANSZ VAN BOURGONDIËN, tuinder (1697-1702) en ‘huisman’ (1731-1733),[29] won. Heemstede (De Glip),[30] geb. Heemstede omstr. 1660,[31] overl. Heemstede 12 aug. 1733,[32] begr. Heemstede 18 aug. 1733,[33] tr. (gerecht ) Heemstede 18 febr. 1691[34] en (r.k.) Vogelenzang 20 febr. 1691 (get. Willem Govers en Geertje Jans)[35] MARIA (MARIJTJE) HENDRIKSDR, won. Weert en Heemstede (De Glip), geb. Weert,[36] overl. Heemstede 7 sept. 1731,[37] begr. Heemstede 26 sept. 1731.[38]

Trouwinschrijving van Pieter Jansz van Bourgondiën en Maritie Hendricksdr uit 1691 (coll. Noord-Hollands Archief).

5 juli 1684: Pieter Jansz van Bourgondiën treedt op als eiser in een proces tegen Jacob Jansz Vosseman, die als vader en voogd zijn gedaagde zoon vertegenwoordigde. De zoon van Jacob Jansz Vosseman had het paard van Pieter op de maandag voor Pinksteren dusdanig zwaar afgemat dat het dier twee dagen later overleed. Pieter eist daarom een schadevergoeding van 50 gulden. Hij wordt op 9 augustus 1684 in het gelijk gesteld door de schout en schepenen van Heemstede. Zij veroordelen Jacob Jansz Vosseman tot het betalen van een schadevergoeding van 30 gulden.[39]

De buitenplaats Meerenbergh in het buurtschap de Glip, tekening van Hendrik Spilman uit 1763 (coll. Noord-Hollands Archief).

22 oktober 1692: Mr. Engelbrecht van der Mijll, advocaat van het Hof van Holland, verkoopt aan Philippus Muye een ‘huysinge, wooninge ende hoffstede [hofstede Overmeer], mitsgaders bogaert en beplantinge met den aenkleven van dien’, groot omtrent 535 roeden, gelegen bij de ‘Prince Santvaert’ aan De Glip, tegenover de korenmolen. Dit alles wordt in het oosten begrensd door de ‘Buyrwegh’, in het zuiden door het land van Sophia Heemskerck, in het westen door het land van Michiel van Eecken en in het noorden door het land van Pieter Jansz van Bourgondiën.[40]

1 oktober 1730: Pieter Jansz van Bourgondiën wordt vermeld in het kohier van de ordinaris verponding. Hij woont in Heemstede aan De Glip, is eigenaar van een huis dat hij zelf bewoont en wordt aangeslagen voor 24 gulden.[41]

3 december 1730: Pieter Jansz van Bourgondiën verklaart ‘omtrendt seeventich jaren’ oud te zijn. Tevens geeft hij aan dat hij dicht bij de buitenplaats Meerenbergh (aan De Glip) is geboren en dat hij ‘dagelijks voorbij ‘t voors. land ende hoffstede hebbende moeten passeerende’. Pieter ondertekent met ‘Pyeter Jansen van Boorgonje’.[42]

Uit dit huwelijk:

 1. MARGARETHA (GRIETJE) PIETERSDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede en Haarlem, geb. Heemstede, ged. (r.k.) Vogelenzang 27 mrt. 1693 (get. Trijntje Henricks en Arie Henricksz),[43] overl. na 9 mei 1764,[44] tr.[45] HUIG FLORISZ VAN WASSENAAR, overl. voor 9 mei 1764.[46]

9 mei 1764: Marijtje Jansdr van Bourgondiën, Pieter Jansz van Bourgondiën en Karel Jansz van Bourgondiën, ‘allen meerderjaarig ende ongehuwd’, samen met de nog minderjarige Trijntje, Adriaantje en Huig Jansz van Bourgondiën (allen wonende aan De Glip), als enige nagelaten kinderen van wijlen Jan Pietersz van Bourgondiën en Clara Karelsdr de Vlieger, en Jan van Hove, getrouwd met Harmijntje van Boxtel, enige dochter van wijlen Adriaantje Pietersdr van Bourgondiën, geven te kennen dat Grietje Pietersdr van Bourgondiën, weduwe van Huig Florisz van Wassenaar, woonachtig te Haarlem, vervallen is ‘in een staat van innocentie, zulks zij niet kan haar zelve ofte haar zaaken regeeren en bestieren.’ Aangezien het de comparanten niet lukt om haar naar behoren te verzorgen, laten zij Grietje opnemen in het rooms-katholieke wees- en armenhuis in Haarlem. De regenten dienen zorg te dragen dat zij ‘in of buiten hetzelve huis haar leven lang geduurende voorzien [wordt] van het nodige voedsel, kleding ende van allen verderen behoeftens, zoo in ziekte als gezondheid.’ Er wordt tevens verklaard dat Jan Pietersz van Bourgondiën en Adriaantje Pietersdr van Bourgondiën de enige broer en zus waren van Grietje. Pieter en Karel  ondertekenen de akte met een merk en Marijtje ondertekent met ‘Marijtje van Borgoenyen’.[47]

 1. Jan, volgt IV.
 2. ADRIANA (ADRIAANTJE) PIETERSDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede (De Glip), geb. Heemstede, ged. (r.k.) Berkenrode 27 mrt. 1696 (get. Dirk Hendrikse en Elsje Hendriks),[48] begr. Heemstede 25 nov. 1748,[49] tr. (r.k.) Heemstede 18 okt. 1722 (get. Petrus Gordijn en Alida Leus)[50] ELIAS VAN BOXTEL, rooms-katholiek armmeester (1737, 1738),[51] won. Heemstede (De Glip), overl. (verdronken) Heemstede 1742,[52] begr. Heemstede 11 jan. 1742,[53] zn. van Harmanus van Boxtel, tapper en timmerman, en N.N.[54]

20 januari 1741: Adriaantje Pietersdr van Bourgondiën en Elias van Boxtel stellen hun testament op. Zij wonen in Heemstede aan De Glip, of ‘Princebuurt’, en benoemen de langstlevende van hen beide tot enige en universele erfgenaam en uitvoerder van het testament. Zij ondertekenen met ‘Elias van Boxel’ en ‘Aeryaentye Pieters van Bergondien’.[55]

25 juli 1748: Adriaantje Pieters van Bourgondiën, weduwe van Elias van Boxtel, stelt haar testament op. Zij woont in Heemstede aan De Glip, is ziek, maar ‘het gebruyk van haar verstand en memorie wel machtig’. Zij benoemt haar enige dochter Harmijntje van Boxtel, weduwe van Willem van Loon, tot enige en universele erfgenaam en voogd over de kinderen die zij met Willem van Loon heeft gekregen. Mocht het gebeuren dat de kinderen van Harmijntje allemaal overlijden voordat zij de leeftijd van 25 jaar bereiken, en mocht Harmijntje op dat moment ook niet meer in leven zijn, dan gaat het huis van Adriaantje over op de kinderen van haar broer Jan Pietersz van Bourgondiën. Zij ondertekent met ‘Aeryaentye Pieters van Bergoendien weduwe Elias van Bocsel’.[56]

 1. HENRICUS PIETERSZ VAN BOURGONDIËN, ged. (r.k.) Berkenrode 10 juni 1697 (get. Dirk Pieters en Jannetje Hendrikx),[57] begr. Heemstede 17 juli 1697.[58]
 2. HENRICUS PIETERSZ VAN BOURGONDIËN, ged. (r.k.) Berkenrode 29 juli 1698 (get. Dirk Pieterse en Jannetje Hendrikx),[59] begr. Heemstede 1 sept. 1698.[60]
 3. N.N. VAN BOURGONDIËN, begr. Heemstede 6 apr. 1700.[61]
 4. MARIA PIETERSDR VAN BOURGONDIËN, ged. (r.k.) Berkenrode 2 juni 1702 (get. Dirck Pietersen en Jannetje Hendriks),[62] begr. Heemstede 14 sept. 1702.[63]

 

IV. JAN PIETERSZ VAN BOURGONDIËN, landbouwer en tuinder, rooms-katholiek armmeester (1730),[64] won. Heemstede (De Glip), geb. Heemstede, ged. (r.k.) Vogelenzang 2 apr. 1694 (get. Dirck Pieterse en Jannetje Henricks),[65] begr. Heemstede 30 nov. 1751,[66] tr. (r.k.) Lisse 18 jan. 1733[67] CLARA (CLAARTJE) KARELSDR DE VLIEGER, won. Lisse en Heemstede (De Glip), ged. (r.k.) Lisse 20 febr. 1704 (get. Jeroen Janse en Catie Pieters),[68] overl. (aangifte) Heemstede 30 dec. 1763,[69] begr. Heemstede 2 jan. 1764,[70] dr. van Karel Pietersz de Vlieger en Catharina Simonsdr Kapiteijn.

7 september 1723: Jan Pietersz [van Bourgondiën] treedt op als getuige bij de doop van Emmerentia, dochter van Elias van Bokxtel en Ariaantje Pieters.[71]

8 september 1734: Jan Pieterse van Bourgondiën koopt in herberg ‘De Pauw’ aan De Glip in Heemstede van Huig Florisz van Wassenaar en de Haarlemse handelaar Gijsbert Verpoorten een bloembol (vermoedelijk een tulp), genaamd ‘Duc de Toscaan’. Hij betaalt daarvoor een bedrag van 7 stuivers.[72] Door deze aankoop was Jan Pietersz van Bourgondiën waarschijnlijk de eerste persoon in de familie die zich bezig heeft gehouden met het kweken van bloembollen (zij het op zeer kleine schaal). Het is niet bekend hoe dit experiment is afgelopen. Er zijn in ieder geval geen andere aankopen van bloembollen aan het licht gekomen.

6 maart 1743: Jan Pieterse van Bourgondiën verkoopt aan Jacob Fruyt, koopman te Amsterdam, een stukje teelland van ongeveer 200 roeden, gelegen in de Hout te Heemstede aan de weg naar De Glip.[73] Mogelijk was dit hetzelfde stukje teelland in de Hout dat op 18 september 1670 door Jan Cornelisz van Bourgondiën werd gekocht. In beide gevallen vormde de ‘Buurwegh’ in ieder geval de westelijke grens van het perceel.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIJTJE JANSDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede (De Glip), ged. (r.k.) Heemstede 13 jan. 1734 (get. Huyg Flore en Ariaen Pieters).[74]
 2. PIETER JANSZ VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede (De Glip) en Hillegom, ged. (r.k.) Heemstede 9 mrt. 1735 (get. Elias van Boxtel en Grietje Pieters),[75] overl. Hillegom 12 febr. 1816.[76]

1775: Pieter Jansz van Bourgondiën, wonende te Heemstede aan De Glip, wordt in het kohier van de ordinaris verponding van Lisse aangeslagen voor 14 gulden 18 stuivers en 4 penningen in verband met 2 morgen en 250 roeden land.[77]

1805: Pieter Jansz van Bourgondiën wordt in het kohier van de ordinaris verponding van Lisse aangeslagen voor 11 gulden 6 stuivers en 8 penningen in verband met een huis en 2 morgen en 250 roeden land.[78]

 1. Karel, volgt V.
 2. TRIJNTJE (CATHARINA) JANSDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede (De Glip), Velsen en Hillegom, ged. (r.k.) Heemstede 21 apr. 1741 (get. Sijmen de Vliger en Antje de Vliger),[79] overl. Hillegom 22 febr. 1817,[80] tr. (gerecht) Velsen 12 mei 1765[81] JAN VERZIJLENBERG (VERSEYLBERG), won. Santpoort, geb. Santpoort,[82] overl. voor 22 febr. 1817.[83]
 3. ARIAANTJE (ADRIAANTJE) JANSDR VAN BOURGONDIËN (tweeling met voorgaande), won. Heemstede (De Glip), en Hillegom, ged. (r.k.) Heemstede 21 apr. 1741 (get. Huyg van Wassenaar en Hermijntje van Boxel),[84] overl. Hillegom 12 jan. 1817,[85] tr. (1) (gerecht) Hillegom 8 mei 1768[86] en (r.k.) Vogelenzang 8 mei 1768 (get. Joannes Loman en Maria van Schooten)[87] JAN CORNELISZ VAN DER PLOEG, won. Delft en Hillegom, ged. (r.k.) Delft 9 apr. 1739 (get. Petrus en Catharina Langevelt),[88] begr. Hillegom 21 mrt. 1781,[89] zn. van Cornelis van der Ploeg en Adriana Langeveld; tr. (2) (r.k.) Vogelenzang 4 nov. 1781 (get. Joannes Leydsman en Albertus van der Velde)[90] PIETER JANSZ VAN LIEROP, tuinder (1818-1820), won. Hillegom, ged. (r.k.) Vogelenzang 24 febr. 1754 (get. Albertus Bots en Maria van den Broek),[91] overl. Hillegom 17 mrt. 1820,[92] zn. van Jan Cornelisz van Lierop en Catharina Jansdr Hille; hij hertr. Johanna van Giesen.
 4. HUIG JANSZ VAN BOURGONDIËN, landbouwer en bollenkweker (1784), won. Heemstede (De Glip), en Lisse (boerderij Duinhof), ondertekent met ‘Huyg van Borgonjen’ (1790), ged. (r.k.) Heemstede 1 mei 1745 (get. Kees van Schagen en Grietje Pieters van Bourgonje),[93] overl. Lisse 21 juni 1803,[94] overl. aangegeven Lisse 27 juni 1803 (onder de klasse van 6 gulden) ,[95] tr. (1) (r.k.) Lisse 7 mei 1775[96] CUNERA (KRIJNTJE) CORNELISDR VAN DER PLOEG, won. Delft en Lisse, ged. (r.k.) Delft 28 sept. 1741 (get. Franciscus en Margreta van der Ploegh),[97] overl. (aangifte) Lisse 15 mrt. 1790 (onder de klasse van 3 gulden),[98] dr. van Cornelis van der Ploeg en Adriana Langeveld, wed. van Arie Cornelisz Warmerdam; tr. (2) (r.k.) Lisse 9 sept. 1792[99] MARIA GERRITSDR (MARIA ELISABETH GERRITS), won. Hekken (Pruisen), Lisse en Voorhout, geb. Hekken (Pruisen),[100] overl. Voorhout 8 okt. 1827,[101] dr. van Gerrit Gerritsz en Anna Claasen; zij hertr. Barend Mens.

29 december 1780: Huig Jansz van Bourgondiën wordt in het kohier van de bede en het helmgeld van Lisse aangeslagen voor in totaal 6 gulden en 16 stuivers.[102]

1784: de erfgenamen van Cornelis A. van der Steen en Anna M. van der Lijn verkopen de boerderij Duinhof voor 5000 gulden aan ‘Huyg van Bourgonje’, die de boerderij op dat moment al pachtte. Daarbij wordt bepaald dat ‘de bloembollen in de grond van dit verkochte leggende tot den aanstaande opneemtijd ofwel den 1e augustus a.s. zullen mogen blijven leggen.’[103]

1785: Huig Jansz van Bourgondiën wordt in het kohier van de ordinaris verponding van Lisse aangeslagen voor 64 gulden 2 stuivers en 15 penningen in verband met een huis en 8 morgen en 258 roeden land.[104]

 

V. KAREL JANSZ VAN BOURGONDIËN, landbouwer (1816), won. Heemstede (De Glip), De Zilk (De Ruigenhoek), en Hillegom, ged. (r.k.) Heemstede 7 jan. 1738 (get. Sijme Karels [de Vlieger] en Antje Karels [de Vlieger]),[105] overl. Hillegom 1 jan. 1816,[106] tr. (r.k.) Heemstede 8 mei 1768[107] PIETERNELLETJE (PETRONELLA) JANSDR VAN MEDEMBLIK, won. Heemstede (De Glip) en Hillegom, ged. (r.k.) Heemstede 11 febr. 1747 (get. Huybert Huybertze en Kornelia Vosse),[108] begr. Hillegom 5 febr. 1807,[109] dr. van Jan Pietersz van Medemblik en Hendrikje Huibertsdr van Kaane.

30 september 1772: Karel Jansz en Huig Jansz van Bourgondiën kopen van de erfgenamen van Magdalena Stiphout voor 485 gulden een stukje land met een omvang van 400 roeden, gelegen aan de noordwestkant van de Haarlemmer Trekvaart binnen het ambacht Hillegom. Het betreft een gedeelte van in totaal twee morgen land dat aan de oostkant van de Haarlemmer Trekvaart ligt en het ‘Foppenland’ wordt genoemd, begroeid met bos. Dit alles wordt in het noordoosten begrensd door het land van Jan Cornelisz Erffort, in het zuidoosten door de weg langs de trekvaart, in het zuidwesten door het land van de ambachtsvrouwe van Hillegom en in het noordwesten door de grens tussen Hillegom en Noordwijkerhout.[110]

5 februari 1790: Claas Langeveld verkoopt diverse percelen, behorend bij de boerderij Sixenburg, aan Karel Jansz van Bourgondiën, wonende te Hillegom. Karel verkoopt deze percelen op zijn beurt op 19 september 1813 aan Pieter Schrama, landbouwer in De Zilk en getrouwd met Clara van Bourgondiën.[111]

1805: Karel Jansz van Bourgondiën, wonende te Hillegom, wordt in het kohier van de ordinaris verponding van Lisse aangeslagen voor 48 gulden 5 stuivers en 2 penningen in verband met een huis en 11 morgen en 236 roeden land.[112]

Uit dit huwelijk:

 1. JAN KARELSZ VAN BOURGONDIËN, dagloner (1819) en arbeider (1827-1828), ondertekent met ‘J. van Bourgonje’ (1827), won. Heemstede (De Glip), De Zilk en Hillegom, ged. (r.k.) Heemstede 2 mei 1769 (get. Pieter van Bourgonje en Marijtje van Bourgonje),[113] overl. Hillegom 7 mrt. 1828,[114] tr. (1) Hillegom 11 mei 1794[115] CORNELIA JANSDR SPRUIJT, geb. Hillegom (Loosterkant), ged. (r.k.) Vogelenzang 26 sept. 1771 (get. Jan Keese Ruygrok en Dirki van Schage),[116] overl. voor 18 febr. 1806,[117] dr. van Jan Spruijt en Catharina van Schagen; tr. (2) voor 18 febr. 1806[118] CATHARINA (KAATJE) VAN SONSBEEK, won. Haarlem, ged. (r.k.) Haarlem 30 sept. 1767,[119] overl. Haarlem 6 juni 1819.[120]
 2. Hendricus, volgt VI.
 3. ARIE KARELSZ VAN BOURGONDIËN, dagloner (1811), tuinder (1819-1829) en landbouwer (1830-1857), verklaart niet te kunnen schrijven (1824, 1830), won. De Zilk en Hillegom (Loosterkant en nabij de Hippelaarsbrug), geb. De Zilk, ged. (r.k.) Vogelenzang 13 apr. 1774 (get. Jan van der Ploeg en Ariaantje van Borgonje),[121] overl. Hillegom 11 okt. 1857,[122] tr. (1) Hillegom 6 mei 1810,[123] PIETERNELLETJE VAN SCHOOTEN, won. Bennebroek, Overveen, Vogelenzang en Hillegom, geb. Bennebroek,[124] overl. Hillegom 1 nov. 1824;[125] tr. (2) Hillegom 13 juni 1830[126] ANNA (ANTJE) DE WINTER, dienstbode (1830) en tuinierster, verklaart niet te kunnen schrijven (1830), won. Lisse en Hillegom, ged. (r.k.) Lisse 18 mei 1805 (get. Cees Onderwater en Ceetje Verhaar),[127] overl. Hillegom 23 jan 1885,[128] dr. van Cornelis Cornelisz de Winter, aardwerker, en Jannetje Leendertsdr Erffort.

1819: Arie van Bourgondiën, wonende te Hillegom, wordt vermeld op de gaarderslijst van de binnenlandse kosten.[129] Hij wordt aangeslagen voor 10 morgen en 400 roeden land.

13 juni 1830: in de huwelijksakte leggen de aanwezige getuigen van de bruidegom (Hendrik van Bourgondiën en Nicolaas van der Veld) een verklaring af ten aanzien van de namen van de ouders van Arie. Volgens hen hebben de namen ‘Van Borgonje’ en ‘Bourgoniën’ (sic) in de overlegde akten betrekking op dezelfde persoon: Karel van Bourgondiën. Daarnaast verklaren zij dat Pieternelletje van Medemblik in sommige akten ook wel Petronella van Medemblik wordt genoemd.

 1. KLARA (KLAARTJE) KARELSDR VAN BOURGONDIËN, won. De Zilk (De Ruigenhoek), Hillegom en Noordwijkerhout, geb. De Zilk (De Ruigenhoek), ged. (r.k.) Vogelenzang 5 mrt. 1776 (get. Huyge van Borgonje en Krijntje van der Ploeg),[130] overl. Noordwijkerhout 13 febr. 1813,[131] tr. Hillegom 23 apr. 1797[132] PIETER CORNELISZ SCHRAMA, landbouwer (1813-1832), won. Hillegom en De Zilk (boerderij Prinsenhof), ged. (r.k.) Hillegom 1 mrt. 1775 (get. Leendert Pieterse Langeveld en Geertruij Sijmis Oosdam),[133] overl. Noordwijkerhout 7 apr. 1832,[134] zn. van Cornelis Claasz Schrama en Maria Pietersdr Langeveld; hij hertr. Geertruida Margaretha van Kampen.
 2. HENDRIJNTJE (HENDERIKA) KARELSDR VAN BOURGONDIËN, won. De Zilk en Noordwijkerhout, geb. De Zilk, ged. (r.k.) Vogelenzang 2 nov. 1777 (get. Evert Handgraaf en Marijtje Jansze Medenblik),[135] overl. Noordwijkerhout 2 nov. 1834,[136] tr. Haarlem 1 aug. 1799[137] Jacobus Smeets (Jacob Smit), tuinder (1826, 1837), won. Heel, De Zilk en Noordwijkerhout, ged. (r.k.) Heel (Limburg) 10 juli 1767 (get. Jacobus Smeets en Petronella Randenraet),[138] overl. Noordwijkerhout 23 mei 1837,[139] zn. van Michael Smeets en Maria Randenraet.
 3. JOHANNA (JANNETJE) KARELSDR VAN BOURGONDIËN, warmoezenierster (1814), won. De Zilk (De Ruigenhoek), Hillegom en Lisse, verklaart niet te kunnen schrijven (1814), geb. De Zilk (De Ruigenhoek), ged. (r.k.) Vogelenzang 20 febr. 1780 (get. Arie van den Bosch en Jannetje van Medenblik),[140] overl. Lisse 27 apr. 1824,[141] tr. (1) Hillegom 16 apr. 1809[142] PIETER JANSZ ZWANENBURG, won. Hillegom, ged. (r.k.) Sassenheim 11 nov. 1775 (get. Jan Breederoode en Maertje Swanenburg),[143] overl. Hillegom 12 dec. 1812,[144] zn. van Jan Zwanenburg en Maria Eerings; tr. (2) Hillegom 30 jan. 1814[145] CLAAS (NICOLAAS) VAN DER VELD, werkman (1814), tuinder (1824, 1830), en landbouwer (1853), won. Hillegom en Lisse, ondertekent met ‘Klaas van der Veld’ (1814), ged. (r.k.) Overveen 22 sept. 1787 (get. Willem Fase en Maria van der Velde),[146] overl. Lisse 8 jan. 1853,[147] zn. van Jeroen Claasz van der Veld, tuinder, en Maria Faas; hij hertr. Guurtje de Mol.
 4. IDA KARELSDR VAN BOURGONDIËN, won. De Zilk en Hillegom, geb. De Zilk, ged. (r.k.) Vogelenzang 3 mei 1782 (get. Joannes Segers en Maria van Bourgonje),[148] overl. Hillegom 3 sept. 1851,[149] tr. Hillegom 27 mrt. 1803[150] FRANCISCUS (FRANS) LOMMERSE, tuinder (1824-1846), won. Hillegom, ged. (r.k.) Vogelenzang 16 aug. 1778 (get. Jan van Zeyl en Grietje Hogervorst),[151] overl. Hillegom 11 juni 1846,[152] zn. van Pieter Lommerse en Hendrijntje Ruts Gerards.
 5. MARIA KARELSDR VAN BOURGONDIËN, won. De Zilk, geb. De Zilk, ged. (r.k.) Vogelenzang 25 sept. 1783 (get. Petrus van Medenblik en Margrita Faase),[153] vermoedelijk jong overleden.
 6. IDA KARELSDR VAN BOURGONDIËN, won. De Zilk, geb. De Zilk, ged. (r.k.) Vogelenzang 14 juli 1785 (get. Joannes Segers en Maria van Bourgonje),[154] overl. na 14 juli 1785.[155]

 

VI. HENDRICUS (HENDRIK) KARELSZ VAN BOURGONDIËN, tuinder (1820) en landbouwer (1827-1830), verklaart niet te kunnen schrijven (1827-1830), won. De Zilk (De Ruigenhoek) en Hillegom (boerderij Ora et Labora), geb. De Zilk (De Ruigenhoek), ged. (r.k.) Vogelenzang 6 apr. 1772 (get. Jan Pieterse van Medenblik en Hendrikki Huybers van Kane),[156] overl. Hillegom 29 mei 1836,[157] tr. Hillegom 10 nov. 1819[158] IMMETJE ANDRIESDR SCHRAMA, landbouwster (1819-1846), won. Noordwijkerhout en Hillegom, ged. (r.k.) Noordwijkerhout 10 mrt. 1793 (get. Barent Mensze en Neeltje Huygesse Scramij),[159] overl. Hillegom 14 sept. 1846,[160] dr. van Andries Huigsz Schrama, landbouwer, en Agatha Dirksdr Elstgeest; zij hertr. Cornelis Jansz van Lierop, tuinder.

Doopinschrijving van Hendricus van Bourgondiën uit 1772 (coll. Noord-Hollands Archief).

1819: Hendricus van Bourgondiën, wonende te Hillegom, wordt vermeld op de gaarderslijst van de binnenlandse kosten.[161] Hij wordt aangeslagen voor 21 morgen en 90 roeden land.

9 mei 1833: in de Lissese gemeenteraad wordt de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing ter vervanging van de aftredende leden van de Staten van Holland van de landwerkersstand. Hendrik van Bourgondiën, wonende te Hillegom, heeft zich eveneens verkiesbaar gesteld. Hij krijgt slechts één stem (twee minder dan zijn zwager Franciscus Lommerse).[162]

Uit dit huwelijk:

 1. KAREL (CAROLUS) VAN BOURGONDIËN, bollenkweker (1845-1892), ondertekent met ‘K. van Bourgondien’ (1846), won. Hillegom, geb. Hillegom 14 aug. 1820,[163] overl. Hillegom 28 jan. 1892,[164] tr. Lisse 17 mei 1846[165] GEERTRUIDA DE WAAL, ondertekent met ‘G. de Waal’ (1846), won. Lisse en Hillegom, geb. Lisse 14 dec. 1819,[166] overl. Hillegom 28 juli 1894,[167] dr. van Cornelis Geerlofsz de Waal, landbouwer en herbergier, en Johanna van Os.

1840-1860: in dit tijdvak begint Karel van Bourgondiën met de export van bloembollen. Het bedrijf K. van Bourgondiën & Zonen wordt opgericht in 1845, en in 1875 wordt gestart met de export van bloembollen naar Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Tsjechoslowakije. Het bedrijf heeft in die tijd de beschikking over 20 hectare in cultuur gebrachte grond.[168]

 1. AGATHA VAN BOURGONDIËN, ondertekent met ‘A. van Bergondejen’ (1845), won. Hillegom en Oegstgeest, geb. Hillegom 27 nov. 1821,[169] overl. Oegstgeest 27 nov. 1849,[170] tr. Hillegom 22 jan. 1845[171] RUTH LOMMERSE, landbouwer (1845), ondertekent met ‘R. Lommerse’ (1845), won. Hillegom en Oegstgeest, geb. Hillegom 9 mei 1819,[172] overl. Oegstgeest 12 apr. 1857,[173] zn. van Ruth Pietersz Lommerse, landbouwer, en Geertruida Langeveld, landbouwster; hij hertr. Gerarda Langeveld.
 2. PETRONELLA VAN BOURGONDIËN, won. Hillegom en Haarlemmermeer, geb. Hillegom 1 sept. 1823,[174] overl. Haarlemmermeer 6 aug. 1879,[175] tr. Rijnsburg 23 mei 1847[176] CORNELIS VAN HAASTER, landbouwer (1847) en arbeider (1883-1888), ondertekent met ‘C. v. Haaster’ (1853), won. Rijnsburg en Stompwijk, geb. Rijnsburg 3 mei 1824,[177] overl. Stompwijk 11 febr. 1890,[178] zn. van Jacobus van Haaster, landbouwer, en Adriana van Zuijlen.
 3. ANDRIES VAN BOURGONDIËN, won. Hillegom, geb. Hillegom 23 mei 1825,[179] overl. Hillegom 24 jan. 1827.[180]
 4. JAN VAN BOURGONDIËN, won. Hillegom, geb. Hillegom 15 jan. 1827,[181] overl. Hillegom 13 sept. 1829.[182]
 5. DIRK VAN BOURGONDIËN, won. Hillegom, geb. Hillegom 10 mei 1828,[183] overl. Hillegom 22 apr. 1838.[184]
 6. Jan, volgt VII.
 7. ANTJE VAN BOURGONDIËN, ondertekent met ‘A. van Boergon[jan]’ (1855), won. Hillegom en Noordwijkerhout, geb. Hillegom 3 okt. 1832,[185] overl. Noordwijkerhout 25 dec. 1855,[186] tr. Rijnsburg 24 mei 1855[187] HENDRIK (HEIN) PENNINGS, landbouwer (1836-1886) en wethouder van Noordwijkerhout (1855-1858), ondertekent met ‘H. Pennings’ (1855), won. Noordwijkerhout, ‘Huis ter Lugt’, en Schoten, geb. Schoten, ged. (r.k.) Haarlem 14 sept. 1806 (get. Pieter Dirkze en Geertruij Dirkze),[188] overl. Noordwijkerhout 7 dec. 1886,[189] zn. van Paulus Pennings en Cornelia Dirksdr, wedr. van Margaretha van der Hulst en Adriana van Zuijlen; hij hertr. Krijntje Oostdam.
 8. HENDRIKA VAN BOURGONDIËN, won. Hillegom, geb. Hillegom 31 mei 1836,[190] overl. Hillegom 11 aug. 1838.[191]

 

VII. JAN VAN BOURGONDIËN, landbouwer (1853-1902), lid r.k. kerk- en armbestuur te Rijnsburg, raadslid te Rijnsburg (1893, 1896, 1899),[192] voorzitter Kamphuizerpolder te Rijnsburg,[193] ondertekent met ‘J. van Boergondieen’ (1853), won. Hillegom en Rijnsburg (Moleneind), geb. Hillegom 11 mei 1830,[194] overl. Rijnsburg 7 mrt. 1902,[195] tr. Rijnsburg 16 juni 1853[196] PETRONELLA VAN ROON, ondertekent met ‘P. v. Roon’ (1853), won. Rijnsburg (Moleneind), geb. Rijnsburg 29 okt. 1825,[197] overl. Rijnsburg 28 apr. 1892,[198] dr. van Willem Pietersz van Roon, landbouwer, en Anna Engelsdr Oostdam.

Handtekening van Jan van Bourgondiën (‘J. van Boergondieen’) onder zijn huwelijksakte (coll. Erfgoed Leiden en Omstreken).

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRICUS VAN BOURGONDIËN, won. Rijnsburg, geb. Rijnsburg 26 sept. 1854,[199] overl. Rijnsburg 25 nov. 1854.[200]
 2. WILHELMUS VAN BOURGONDIËN (tweeling met voorgaande), won. Rijnsburg, geb. Rijnsburg 26 sept. 1854,[201] overl. Rijnsburg 30 sept. 1854.[202]
 3. WILHELMUS (WILLEM) VAN BOURGONDIËN, bollenkweker (1903), won. Rijnsburg en Oegstgeest, geb. Rijnsburg 18 okt. 1855,[203] overl. Oegstgeest 20 jan. 1908.[204]
 4. HENDRICUS VAN BOURGONDIËN, won. Rijnsburg, geb. Rijnsburg 23 mrt. 1857,[205] overl. Rijnsburg 12 jan. 1859.[206]
 5. HENDRICUS VAN BOURGONDIËN, won. Rijnsburg, geb. Rijnsburg 8 mei 1859,[207] overl. Rijnsburg 17 dec. 1859.[208]
 6. Hendricus, volgt VIII.
 7. ANNA VAN BOURGONDIËN, ondertekent met ‘Anna van Bourgondien’ (1900), won. Rijnsburg en Noordwijk (Wilhelminastraat 15), geb. Rijnsburg 31 mei 1863,[209] overl. Noordwijk 3 juni 1935,[210] tr. Rijnsburg 6 sept. 1900[211] JOHANNES ZONNEVELD, bollenkweker (1900), ondertekent met ‘J. Zonneveld’ (1900), won. Noordwijk, geb. Noordwijk 2 mei 1844,[212] overl. Noordwijk 13 sept. 1927,[213] zn. van Johannes Bernardus Zonneveld, tapper, en Jannetje Breda, wedr. van Maria van der Zalm.
 8. JOHANNES VAN BOURGONDIËN, bollenkweker (1900-1901, 1921), bollenkwekersknecht (1903), lid van de afdeling Rijnsburg van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (1900-1901),[214] ondertekent met ‘J. v. Bourgondien’ (1899), won. Rijnsburg en Oegstgeest (Dorpsstraat), geb. Rijnsburg 31 aug. 1866,[215] overl. Oegstgeest 31 mrt. 1948.[216]
 9. PETRUS VAN BOURGONDIËN, won. Rijnsburg, geb. Rijnsburg 19 jan. 1869,[217] overl. Rijnsburg 4 mrt. 1869.[218]
 10. PETRUS VAN BOURGONDIËN, bollenkweker (1899-1923), lid van de afdeling Oegstgeest en Omstreken (1923) en de afdeling Rijnsburg (1899-1901, 1909) van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur,[219] ondertekent met ‘P. v. Bourgondien’ (1899), won. Rijnsburg en Oegstgeest (Dorpsstraat), geb. Rijnsburg 23 mrt. 1870,[220] overl. Oegstgeest 27 mrt. 1949,[221] tr. Hillegom 30 aug. 1899[222] PETRONELLA CHRISTINA LOMMERSE, ondertekent met ‘P.C. Lommerse’ (1899), won. Vogelenzang en Oegstgeest (Dorpsstraat), geb. Vogelenzang 18 nov. 1875, overl. Oegstgeest 9 jan. 1965,[223] dr. van Johannes Lommerse, tuinder, en Niesje Ruigrok.
Het gezin van Hendricus van Bourgondiën en Catharina Juffermans aan het Moleneind te Rijnsburg, omstreeks 1900. Het dienstmeisje staat op het punt om in te schenken, of heeft dat net gedaan (coll. opdrachtgever).

 

VIII. HENDRICUS (HENDRIK) VAN BOURGONDIËN, bollenkweker (1900-1901, 1903), landbouwer (1902) en groentehandelaar (1908), brandmeester bij de 2de pijp te Rijnsburg (1898),[224] lid van de afdeling Rijnsburg van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (1900-1901),[225] ondertekent met ‘H. v. Bourgondien’ (1899), won. Rijnsburg en Oegstgeest, geb. Rijnsburg 5 febr. 1861,[226] overl. Oegstgeest 20 febr. 1908,[227] tr. Oegstgeest 8 nov. 1895[228] CATHARINA (KAATJE) JUFFERMANS, winkelierster, won. Oegstgeest, Rijnsburg, Katwijk en Gennep, geb. Oegstgeest 8 juli 1871,[229] overl. Gennep 20 febr. 1964,[230] dr. van Casper Juffermans, veehouder, en Anna Berbee; zij hertr. Cornelis van den Berg.

Hendricus van Bourgondiën wordt door zijn houding en manier van doen ook wel ‘de burgemeester’ genoemd.[231]

19 januari 1899: Hendricus van Bourgondiën, wonende te Rijnsburg, biedt 200 hectoliter knolrapen en vijftienduizend kilo ‘bestgewonnen’ hooi te koop aan.[232]

10 oktober 1902: Hendricus van Bourgondiën verhuist met zijn gezin vanuit Rijnsburg naar Oegstgeest. Daar woonde hij aanvankelijk in Wijk C op huisnummer 82, vlakbij de smederij en wagenmakerij van Hendricus Wilhelmus Rubenkamp. Vermoedelijk gaat het hierbij om het later afgebroken huis Geversstraat 22 (hoek Deutzstraat). Dat was niet ver van ‘De Punt’, waar de boerderij van Hendricus’ schoonvader Casper Juffermans stond (bij de rotonde, tegenover de rooms-katholieke Willibrordkerk). Dit gebied staat ook wel bekend als de Leidse Buurt.

Hoewel hij volgens de bevolkingsregisters van Rijnsburg en Oegstgeest landbouwer was, hield Hendricus van Bourgondiën zich samen met zijn broers Wilhelmus en Johannes ook bezig met het kweken van bollen. Het is hen uiteindelijk niet gelukt om een goed draaiend bedrijf op te zetten. Volgens een aantekening in het bevolkingsregister van Oegstgeest werd Hendricus op 16 januari 1903 bij vonnis van de arrondissementsrechtbank van Den Haag namelijk failliet verklaard.[233]

''
Oude Rijnzichtweg nr. 4 te Oegstgeest (foto M. van Bourgondiën).

Na zijn faillissement verhuist Hendricus naar Wijk B huisnummer 70a. Mogelijk gaat het om de huidige Rhijnhofweg in Oegstgeest, niet ver van de Oude Rijn. In dit buitengebied werd veel aan tuinbouw gedaan. Volgens zijn overlijdensakte is Hendricus daar ook overleden. Hij was toen groentehandelaar van beroep. Zijn weduwe Catharina Juffermans (die enige tijd als winkelierster haar brood verdiende) verhuist daarna met haar kinderen naar de Groenesteeg 4, vermoedelijk het huidige adres Oude Rijnzichtweg 4.[234] Het betreffende huis maakt deel uit van een rijtje dat in 1905 is gebouwd.

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA ANNA VAN BOURGONDIËN, werkster (1921), won. Rijnsburg, Oegstgeest, Teteringen en Waspik, geb. Rijnsburg 30 aug. 1896,[235] overl. Breda 9 mei 1973,[236] tr. Oegstgeest 28 apr. 1921[237] JOHANNES EVERARDUS ANTONIUS STOKMAN, smid (1921-), won. Haarlem en Teteringen, geb. Haarlem 21 febr. 1895,[238] overl. Teteringen 6 dec. 1957.[239]
 2. ANNA MARIA VAN BOURGONDIËN (ZUSTER ANGELBERTA), won. Rijnsburg, Oegstgeest en Tilburg, geb. Rijnsburg 27 sept. 1897,[240] overl. Tilburg (Made en Drimmelen) 7 febr. 1984.[241]
 3. JOHANNES HENDRICUS VAN BOURGONDIËN, monteur PTT, won. Rijnsburg, Oegstgeest, Zwijndrecht en Dordrecht, geb. Rijnsburg 20 okt. 1898,[242] overl. Dordrecht 2 mrt. 1975,[243] tr. Zwijndrecht 15 juli 1926[244] THEODORA HENDRINA JANSSEN, won. Rotterdam en Dordrecht, geb. Rotterdam 11 apr. 1901,[245] overl. Dordrecht 9 mrt. 1993,[246] dr. van Gerardus Johannes Janssen en Johanna Arts.
 4. CASPARUS HENDRICUS (CASPER) VAN BOURGONDIËN, eigenaar van een kwekerij in East Meadow, Nassau, New York (VS), won. Rijnsburg, Oegstgeest en Westbury, Nassau, New York (VS), geb. Rijnsburg 4 nov. 1899,[247] overl. 11 febr. 1982,[248] tr. Babylon, Suffolk, New York (VS) 17 aug. 1927[249] ETHEL VETTERLY, won. Babylon, Suffolk, New York (VS), geb. Babylon, Suffolk, New York (VS) 18 nov. 1902,[250] overl. apr. 1994,[251] dr. van John Vetterly en Antoinette Rodlinsky.

1920: Casparus Hendricus van Bourgondiën emigreert vanuit de haven van Antwerpen met het schip Lapland naar de VS.[252]

 1. HENDRICUS JOHANNES VAN BOURGONDIËN, bakkersknecht (1921), won. Rijnsburg, Oegstgeest en VS, geb. Rijnsburg 20 apr. 1902,[253] tr. voor 16 apr. 1949[254] N.N. SCHOUTEN.[255]

1949: Hendricus Johannes van Bourgondiën emigreert met zijn vrouw en vijf kinderen vanuit Noordwijkerhout met het schip Nieuw Amsterdam naar de VS.[256]

 1. Hendricus Theodorus, volgt IX.
 2. WILHELMUS PETRUS (WILLEM) VAN BOURGONDIËN (BROEDER LANDOALD), bakkersknecht (1921) en minderbroeder kapucijn, won. Oegstgeest, geb. Oegstgeest 5 mei 1906,[257] overl. Amsterdam 11 sept. 1985,[258] begr. ’s-Hertogenbosch (kloosterkerkhof der Kapucijnen) 16 sept. 1985.[259]

 

IX. HENDRICUS THEODORUS (HARRY) VAN BOURGONDIËN, elektriciënsleerling (1921) en smid (1927-1965), won. Katwijk, Noordwijk, Kerkstraat 36, Oegstgeest en Waspik, geb. Oegstgeest 5 juni 1904,[260] overl. Noordwijk 28 juni 1972,[261] tr. Katwijk 27 juni 1928[262] MARIA JOANNA MECHTILDIS (MARIE) ALKEMADE, won. Katwijk en Noordwijk, Kerkstraat 36, geb. Katwijk 7 jan. 1904,[263] overl. Noordwijk 7 apr. 1954,[264] dr. van Petrus Johannes, bakker, en Johanna Maria de Bruijn.

Kop van een rekening van Hendricus Theodorus van Bourgondiën uit 1932 (coll. M. van Bourgondiën)

September 1927: Hendricus Theodorus van Bourgondiën start een eigen bedrijf. Zijn smederij en autogene las- en snij-inrichting wordt ingeschreven onder de naam ‘H. Th. van Bourgondiën’.[265] Tot 1929 verkoopt hij ook rijwielen, en in 1935 drijft hij enige tijd een kleinhandel in windbuksen.

December 1929: Hendricus Theodorus van Bourgondiën is op zoek naar een smidsknecht: ‘Terstond gevraagd een smidsknecht of vergevorderd leerling. H. van Bourgondiën, Kerkstraat 36, Noordwijk. Advertentienummer 4519.’[266]

1962: het gouden jubileum van de Coöperatieve Raiffeisenbank te Noordwijk wordt gevierd. Hendricus Theodorus van Bourgondiën is voorzitter van het jubileumcomité: ‘De voorzitter van het jubileumcomité, de heer H.Th. van Bourgondiën, sprak over een verblijdende en gestadige groei van de bank en constateerde dat deze instelling als ´t ware een familie-aangelegenheid is. Zowel de bestuursvoorzitter als de voorzitter van de raad van toezicht, die bij de oprichting in functie traden, zijn opgevolgd door hun zoons, die op het ogenblik deze functies bekleden. Ook de eerste kassier, de heer Hiep, is door zijn zoon opgevolgd.

De heer Van Bourgondiën zag hierin een bewijs dat een goed beleid is gevoerd en dat de zaak in vertrouwde handen is. Hij bood het bestuur een gedenkboek aan, waarin de geschiedenis van de bank is beschreven.’[267]

Noten
[1] Hoogheemraadschap van Rijnland (HR), Oud Archief Rijnland (OAR), inv.nr. 4612a, d.d. 27-10-1660, en Noord-Hollands Archief (NHA), toegang 183.11, Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Heemstede, inv.nr. 8, fol. 5.
[2] Aangezien het huwelijk met Baartje Michielsdr van Prola omstreeks 1645 werd gesloten (zie noot 3), en Jan Cornelisz van Bourgondiën reeds in 1652 zelfstandig optreedt (d.w.z. volwassen is, dus minimaal 25 jaar), lijkt Cornelis Gerritsz van Bourgondiën tweemaal te zijn getrouwd. Jan en zijn broer Cornelis zijn vermoedelijk kinderen uit het eerste huwelijk, en Maria en Iefje uit het tweede. De naam van de vermoedelijke eerste echtgenote is helaas niet bekend.
[3] Tot 1795 was de Nederduitse Gereformeerde Kerk de officiële staatskerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Rooms-katholieken mochten in die tijd hun religie beoefenen zolang dat maar niet in het openbaar gebeurde. Daarnaast werd een rooms-katholiek huwelijk niet als rechtsgeldig beschouwt. Katholieken hadden in die tijd twee mogelijkheden om alsnog een wettig huwelijk te sluiten: trouwen voor de Nederduitse Gereformeerde Kerk of trouwen voor het gerecht (de schout en schepenen). De personen in deze stamreeks kozen  steeds voor de laatstgenoemde optie. De gerechtelijke trouwregisters van Heemstede uit de periode voor 1689 zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven. En de dtb-registers van de rooms-katholieke statie Vogelenzang, waar Heemsteedse katholieken voor 1694 ter kerke gingen, beginnen pas in 1668. Daardoor is niet exact bekend wanneer Cornelis Gerritsz van Bourgondiën en Baartje Michielsdr van Prola zijn getrouwd. Op basis van een vermelding in het rechterlijk archief van Heemstede, lijkt het huwelijk echter omstreeks 1645 te zijn gesloten, zie: NHA, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 545, fol. 103.
[4] NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede, inv.nr. 8, fol. 5.
[5] Ibidem, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 545, fol. 103.
[6] Ibidem, toegang 3862, Archief van de heerlijkheid Heemstede, inv.nr. 358, d.d. 20-07-1654. Cornelis Gerritsz van Bourgondiën kocht het recht om tienden te innen in het tiendblok, of gebied, dat bekend stond als de Hout (de andere tiendblokken in Heemstede waren de Grote Geest, de Kleine Geest en de Veen). Tienden waren een uit de middeleeuwen stammende belasting. Aanvankelijk diende men een tiende deel van de oogst en het vee af te staan, maar na verloop van tijd werd het gebruikelijk om deze belasting in geld te voldoen.
[7] HR, OAR, inv.nr. 4612a, d.d. 02-12-1656.
[8] NHA, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 585, fol. 18.
[9] HR, OAR, inv.nr. 4612a, d.d. 27-10-1660.
[10] Cornelis Cornelisz van Bourgondiën wordt op die datum niet vermeld als erfgenaam van Crijntje Chielen [van Prola], zie: NHA, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 587, fol. 153.
[11] NHA, toegang 183.6, DTB Vogelenzang, inv.nr. 13, d.d. 20-01-1680.
[12] Ibidem, toegang 183.11, DTB Heemstede, inv.nr. 8, fol. 31.
[13] Ibidem, toegang 183.6, DTB Vogelenzang, inv.nr. 13, d.d. 20-01-1680.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem, d.d. 11-06-1675.
[16] Ibidem, d.d. 20-01-1680.
[17] Ibidem.
[18] De gerechtelijke trouwregisters van Heemstede uit de periode voor 1689 zijn slechts fragmentarisch bewaard gebleven. En de dtb-registers van de rooms-katholieke statie Vogelenzang, waar Heemsteedse katholieken voor 1694 ter kerke gingen, beginnen pas in 1668. Daardoor is niet bekend wanneer en met wie Jan Cornelisz van Bourgondiën is getrouwd.
[19] De afkorting N.N. staat voor nomen nescio (naam onbekend). Omdat er geen trouwinschrijving of doopinschrijvingen zijn gevonden, en er ook geen testament of boedelscheiding opgesteld lijkt te zijn, is de naam van de echtgenote van Jan Cornelisz van Bourgondiën niet bekend.
[20] NHA, toegang 3862, Archief van de heerlijkheid Heemstede, inv.nr. 358, d.d. 09-07-1652. Met Cornelis Gerritsz Speckie werd mogelijk Cornelis Gerritsz van Bourgondiën bedoeld. Dat hij het verschuldigde bedrag betaalde, lijkt in ieder geval te wijzen op een nauwe relatie tussen hem en Jan Cornelisz van Bourgondiën.
[21] NHA, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 585, fol. 14v.
[22] Ibidem, toegang 3862, Archief van de heerlijkheid Heemstede, inv.nr. 472.2, fol. 176. De lijst bevat de namen van alle weerbare mannen uit Heemstede tussen de 18 en 60 jaar. Er wordt slechts één Jan Cornelisz van Bourgondiën op vermeld (de enige andere twee personen met dezelfde voornaam en hetzelfde patroniem zijn Jan Cornelisz Metselaer en Jan Cornelisz Kuijten). Dat lijkt erop te wijzen dat er geen sprake was van meerdere gelijknamige personen, en dat alle vermeldingen van Jan Cornelisz van Bourgondiën in Heemsteedse archiefstukken uit de jaren rond 1665 betrekking hebben op een en dezelfde persoon.
[23] A. van Damme, De buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Bennebroek 1628-1811 (Haarlem 1903) 91, en J.W. Groesbeek, Heemstede in de historie, leven, werken handel en koehandel in de woonplaats van Emece (Heemstede 1972) 58.
[24] NHA, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 586, fol. 42.
[25] Ibidem, inv.nr. 623, d.d. 18-09-1670. Jan Cornelisz van Bourgondiën is op dat moment al huurder van de 200 roeden teelland in de Hout.
[26] Ibidem, inv.nr. 587, fol. 47.
[27] Op basis van het patroniem Chielen, of Michielsdr, lijkt met ‘moeye’ in dit geval ‘moederszuster’ bedoeld te zijn (of ‘stiefmoederszuster’, in het geval van Jan Cornelisz van Bourgondiën), zie het lemma ‘Moeye I’ in het online raadpleegbare Middelnederlandsch Woordenboek.
[28] NHA, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 587, fol. 153.
[29] Met ‘huisman’ kon zowel een boer als een dorpeling worden bedoeld; in dit geval lijkt de eerste betekenis van toepassing te zijn, zie het lemma ‘Huisman’ in het online raadpleegbare Woordenboek der Nederlandsche Taal.
[30] Buurtschap De Glip in Heemstede werd ook wel de ‘Princebuurt’ genoemd.
[31] Uit deze periode zijn met betrekking tot Heemstede geen rooms-katholieke doopregisters bewaard gebleven. Daarnaast beginnen de doop-, trouw- en begraafregisters (dtb-registers) van de rooms-katholieke statie Vogelenzang, waar Heemsteedse katholieken voor 1694 ter kerke gingen, pas in 1668. Het geboortejaar van Pieter Jansz van Bourgondiën kan daardoor slechts bij benadering worden vastgesteld (op basis van een leeftijdsvermelding in een in 1730 afgelegde verklaring).
[32] NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede (statie Berkenrode), inv.nr. 27, d.d. 12-08-1733. Ten tijde van zijn overlijden woonde Pieter Jansz van Bourgondiën aan De Glip.
[33] FamilySearch, DTB Heemstede, d.d. 18-08-1733.
[34] NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede, inv.nr. 9, d.d. 18-02-1691.
[35] FamilySearch, DTB Vogelenzang, d.d. 20-02-1691.
NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede, inv.nr. 9, d.d. 18-02-1691. In het rooms-katholieke doopregister van Weert werd geen doopinschrijving gevonden die onomstotelijk met de echtgenote van Pieter Jansz van Bourgondiën in verband kan worden gebracht
[37] FamilySearch, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 07-09-1731.
[38] Ibidem, d.d. 26-09-1731.
[39] NHA, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 552, fol. 96v en fol. 98.
[40] Ibidem, inv.nr. 591, fol. 86v.
[41] NHA, toegang 3868, Ambachts- en Gemeentebestuur van Heemstede, inv.nr. 62, fol. 4v. De ordinaris  verponding was een belasting op onroerende goederen, die jaarlijks moest worden betaald.
[42] Ibidem, toegang 1617, Oud Notarieel Archief (ONA) Haarlem, inv.nr. 932, fol. 178.
[43] Ibidem, toegang 183.6, DTB Vogelenzang, inv.nr. 13, d.d. 27-03-1693. Ten tijde van haar doop woonde Margaretha Pietersdr van Bourgondiën aan De Glip.
[44] Ibidem, toegang 1617, ONA Haarlem, inv.nr. 1167, fol. 177.
[45] Ibidem.
[46] Ibidem.
[47] Ibidem.
[48] NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede (statie Berkenrode), inv.nr. 25, d.d. 27-03-1696. Naast de statie Vogelenzang konden de rooms-katholieke inwoners van Heemstede vanaf 1694 ook terecht bij de statie Berkenrode. Die was gevestigd op het grondgebied van de ambachtsheerlijkheid Berkenrode.
[49] NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede, inv.nr. 17, d.d. 25-11-1748. Ten tijde van haar overlijden woonde Adriaantje Pietersdr van Bourgondiën aan De Glip.
[50] FamilySearch, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 18-10-1722.
[51] NHA, toegang 3862, inv.nr. 469, fol. 48v.
[52] NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede, inv.nr 16, d.d. 11-01-1742. Ten tijde van zijn overlijden woonde Elias van Boxtel aan De Glip.
[53] Ibidem.
[54] De afkorting N.N. staat voor nomen nescio (naam onbekend).
[55] NHA, toegang 185.3, inv.nr. 1749, ONA Heemstede, d.d. 20-01-1741.
[56] Ibidem, inv.nr. 1750, d.d. 25-07-1748.
[57] FamilySearch, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 10-06-1697.
[58] Ibidem, d.d. 17-07-1697.
[59] Ibidem, d.d. 29-07-1698.
[60] Ibidem, d.d. 01-09-1698.
[61] Ibidem, d.d. 06-04-1700.
[62] Ibidem, d.d. 02-06-1702.
[63] Ibidem, d.d. 14-09-1702.
[64] NHA, toegang 3862, inv.nr. 469, fol. 47v.
[65] FamilySearch, DTB Vogelenzang, d.d. 02-04-1694.
[66] Ibidem, DTB Heemstede, d.d. 30-11-1751.
[67] Ibidem, DTB Lisse, d.d. 18-01-1733; het patroniem van Clara wordt hier foutief vermeld als ‘Cornelisdr’.
[68] Ibidem, d.d. 20-02-1704.
[69] NHA, toegang 183.11, Gaardersregister Heemstede, inv.nr. 19, d.d. 30-12-1763. Het begraven van Clara Karelsdr de Vlieger viel onder de klasse ‘pro deo’. Dat betekent dat er geen belasting verschuldigd was. Voor het trouwen en begraven moest in deze tijd namelijk belasting worden betaald. Afhankelijk van je welstand betaalde je 30, 15, 6 of 3 gulden. De allerarmsten waren van betaling vrijgesteld, zie: D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven (Assen 1982) 190-191.
[70] NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede, inv.nr. 17, d.d. 02-01-1764. Ten tijde van haar overlijden woonde Clara Karelsdr de Vlieger aan De Glip.
[71] NHA, toegang 183.11, DTB Heemstede (statie Berkenrode), inv.nr. 26, fol. 45.
[72] NHA, toegang 184, inv.nr. 624, Publieke verkopingen, d.d. 08-09-1734.
[73] NHA, toegang 184, ORA Heemstede, inv.nr. 601, fol. 95. Jacob Fruyt was eigenaar van de buitenplaats Westermeer te Heemstede.
[74] FamilySearch, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 13-01-1734.
[75] Ibidem, d.d. 09-03-1735.
[76] Ibidem, Burgerlijke Stand (BS) Overlijden Hillegom 1816, d.d. 13-02-1816.
[77] Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), Gemeentearchief Lisse (GAL), inv.nr. 96, fol. 26. De ordinaris  verponding was een belasting op onroerende goederen, die jaarlijks moest worden betaald. Morgen en roeden waren oude oppervlaktematen. Een Rijnlandse morgen (ongeveer 0,85 hectare), waar in dit geval sprake van was, werd onderverdeeld in 6 hont, en een hont was op zijn beurt gelijk aan 100 vierkante roeden.
[78] ELO, GAL, inv.nr. 124, fol. 24.
[79] FamilySearch, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 21-04-1741.
[80] Ibidem, BS Overlijden Hillegom 1817, d.d. 24-02-1817.
[81] Ibidem, DTB Velsen, d.d. 12-05-1765.
[82] Aldus de trouwinschrijving. Het bewaard gebleven rooms-katholieke doopregister van Velsen (waar Santpoort onder viel) gaat niet verder terug dan 1772. Daardoor is de doopinschrijving van Jan Verzijlenberg niet teruggevonden.
[83] FamilySearch, BS Overlijden Hillegom 1817, d.d. 24-02-1817.
[84] Ibidem, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 21-04-1741.
[85] Ibidem, BS Overlijden Hillegom 1817, d.d. 15-01-1817.
[86] Ibidem, DTB Hillegom, d.d. 08-05-1768.
[87] Ibidem, DTB Vogelenzang, d.d. 08-05-1768.
[88] Ibidem, DTB Delft, d.d. 09-04-1739.
[89] Ibidem, DTB Hillegom, d.d. 21-03-1781.
[90] Ibidem, DTB Vogelenzang, d.d. 04-11-1781.
[91] Ibidem, d.d. 24-02-1754.
[92] Ibidem, BS Overlijden Hillegom 1820, d.d. 20-03-1820.
[93] Ibidem, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 01-05-1745.
[94] Ibidem, DTB Lisse, d.d. 21-06-1803.
[95] Ibidem, Gaardersregisters Lisse, d.d. 27-06-1803.
[96] Ibidem, DTB Lisse, d.d. 07-05-1775.
[97] Ibidem, DTB Delft, d.d. 28-09-1741.
[98] Ibidem, Gaardersregisters Lisse, d.d. 15-03-1790.
[99] Ibidem, DTB Lisse, d.d. 09-09-1792.
[100] Aldus haar trouwinschrijving.
[101] ELO, toegang 0630H, BS Overlijden Voorhout 1827, inv.nr. 23, akte 12.
[102] Ibidem, GAL, inv.nr. 54 (1780), fol. 2v.
[103] A.M. Hulkenberg, ’t Roemwaard Lisse (2e druk Lisse 1998) 18.
[104] ELO, GAL, inv.nr. 107, fol. 22.
[105] FamilySearch, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 07-01-1738.
[106] Ibidem, BS Overlijden Hillegom 1816, d.d. 02-01-1816.
[107] Ibidem, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 08-05-1768.
[108] Ibidem, d.d. 11-02-1747.
[109] Ibidem, DTB Hillegom, d.d. 05-02-1807.
[110] ELO, Protocollen Hillegom, inv.nr. 10, fol. 70-72.
[111] A.M. Hulkenberg, Keukenhof (Dordrecht 1975) 163. Hulkenberg noemt daarbij Klara van Bourgondiën abusievelijk een zus van Karel.
[112] ELO, GAL, inv.nr. 124, fol. 8.
[113] FamilySearch, DTB Heemstede (statie Berkenrode), d.d. 02-05-1769.
[114] Ibidem, BS Overlijden Hillegom 1828, d.d. 09-03-1828.
[115] Ibidem, DTB Hillegom, d.d. 11-05-1794.
[116] Ibidem, DTB Vogelenzang, d.d. 26-09-1771.
[117] Ibidem, d.d. 18-02-1806.
[118] Ibidem.
[119] Aldus haar overlijdensakte.
[120] NHA, BS Overlijden Haarlem 1819, d.d. 10-06-1819.
[121] FamilySearch, DTB Vogelenzang, d.d. 13-04-1774.
[122] Ibidem, BS Overlijden Hillegom 1857, akte 8.
[123] Ibidem, DTB Hillegom, d.d. 06-05-1810. Op 29 april 1810 werden de huwelijkse geboden afgekondigd op het rechthuis te Tetterode, zie: FamilySearch, DTB Hillegom, d.d. 29-04-1810.
[124] FamilySearch, DTB Hillegom, d.d. 06-05-1810.
[125] Ibidem, BS Overlijden Hillegom 1824, d.d. 02-11-1824.
[126] Ibidem, BS Huwelijk Hillegom 1830, akte 6.
[127] Ibidem, DTB Lisse, d.d. 18-05-1805.
[128] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 41, BS Overlijden Hillegom 1885, akte 7.
[129] Ibidem, toegang 0832, Ambacht Hillegom, inv.nr. 13, ongefolieerd (scan 2). De binnenlandse kosten was een belasting die werd geheven op basis van het grondbezit.
[130] FamilySearch, DTB Vogelenzang, d.d. 05-03-1776.
[131] Ibidem, BS Overlijden Noordwijkerhout 1813, d.d. 15-02-1813.
[132] Ibidem, DTB Hillegom, d.d. 23-04-1797.
[133] ELO, toegang 0837, inv.nr. 8, DTB Hillegom, d.d. 01-03-1775.
[134] FamilySearch, BS Overlijden Noordwijkerhout 1832, akte 9.
[135] Ibidem, DTB Vogelenzang, d.d. 02-11-1777.
[136] ELO, toegang 0953, inv.nr. 46, BS Overlijden Noordwijkerhout 1834, akte 14.
[137] GenealogieOnline, Stamboom Smit.
[138] AlleLimburgers.nl, DTB Heel, d.d. 10-07-1767.
[139] ELO, toegang 0953, inv.nr. 46, BS Overlijden Noordwijkerhout 1837, akte 12.
[140] FamilySearch, DTB Vogelenzang, d.d. 20-02-1780.
[141] ELO, toegang 0762, inv.nr. 1713, BS Overlijden Lisse 1824, akte 9.
[142] FamilySearch, DTB Hillegom, d.d. 16-04-1809.
[143] Ibidem, DTB Sassenheim, d.d. 11-11-1775.
[144] Ibidem, BS Overlijden Hillegom 1812, d.d. 13-12-1812.
[145] Ibidem, BS Huwelijk Hillegom 1814, d.d. 30-01-1814.
[146] NHA, toegang 183.6, inv.nr. 11, DTB Overveen, d.d. 22-09-1787.
[147] FamilySearch, BS Overlijden Lisse 1853, akte 4.
[148] Ibidem, DTB Vogelenzang, d.d. 03-05-1782.
[149] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 37, BS Overlijden Hillegom 1851, akte 29.
[150] FamilySearch, DTB Hillegom, d.d. 27-03-1803.
[151] Ibidem, DTB Vogelenzang, d.d. 16-08-1778.
[152] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 37, BS Overlijden Hillegom 1846, akte 24.
[153] FamilySearch, DTB Vogelenzang, d.d. 25-09-1783.
[154] Ibidem, d.d. 14-07-1785.
[155] Ibidem.
[156] Ibidem, d.d. 06-04-1772.
[157] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 36, BS Overlijden Hillegom 1836, akte 22.
[158] Ibidem, inv.nr. 16, BS Huwelijk Hillegom 1819, d.d. 10-11-1819.
[159] FamilySearch, DTB Noordwijkerhout, d.d. 10-03-1793.
[160] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 37, BS Overlijden Hillegom 1846, akte 37.
[161] Ibidem, toegang 0832, Ambacht Hillegom, inv.nr. 13, ongefolieerd (scan 2).
[162] Ibidem, GAL, inv.nr. 512, fol. 47.
[163] Ibidem, toegang 0831A, inv.nr. 1, BS Geboorte Hillegom 1820, d.d. 14-08-1820.
[164] Ibidem, inv.nr. 41, BS Overlijden Hillegom 1892, akte 11.
[165] Ibidem, toegang 0762, inv.nr. 1660, BS Huwelijk Lisse 1846, akte 4.
[166] Ibidem, BS Geboorte Lisse 1819, d.d. 16-12-1819.
[167] Ibidem, toegang 0831A, inv.nr. 42, BS Overlijden Hillegom 1894, akte 59.
[168] E.H. Krelage, Drie eeuwen bloembollenexport dl. 1 (Den Haag 1946) 25-26 en 200.
[169] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 1, BS Geboorte Hillegom 1821, d.d. 27-11-1821.
[170] Ibidem, toegang 0351, inv.nr. 927, BS Overlijden Oegstgeest 1849, akte 99.
[171] Ibidem, toegang 0831A, inv.nr. 19, BS Huwelijk Hillegom 1845, akte 3.
[172] Ibidem, inv.nr. 1, BS Geboorte Hillegom 1819, d.d. 11-05-1819.
[173] Ibidem, toegang 0351, inv.nr. 929, BS Overlijden Oegstgeest 1857, akte 20.
[174] Ibidem, toegang 0831A, inv.nr. 2, BS Geboorte Hillegom 1823, d.d. 03-09-1823.
[175] NHA, BS Overlijden Haarlemmermeer 1879, akte 226.
[176] ELO, toegang 0700, inv.nr. 1236, BS Huwelijk Rijnsburg 1847, akte 8.
[177] Ibidem, inv.nr. 1229, BS Geboorte Rijnsburg 1824, d.d. 04-05-1824.
[178] FamilySearch, BS Overlijden Stompwijk 1890, akte 12.
[179] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 2, BS Geboorte Hillegom 1825, d.d. 24-05-1825.
[180] Ibidem, inv.nr. 35, BS Overlijden Hillegom 1827, d.d. 26-01-1827.
[181] Ibidem, inv.nr. 2, BS Geboorte Hillegom 1827, d.d. 16-01-1827.
[182] FamilySearch, BS Overlijden Hillegom 1829, d.d. 14-09-1829.
[183] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 2, BS Geboorte Hillegom 1828, d.d. 12-05-1828.
[184] Ibidem, inv.nr. 36, BS Overlijden Hillegom 1838, akte 24.
[185] Ibidem, inv.nr. 2, BS Geboorte Hillegom 1832, d.d. 04-10-1832.
[186] Ibidem, toegang 0953, inv.nr. 48, BS Overlijden Noordwijkerhout 1855, akte 30.
[187] Ibidem, toegang 0700, inv.nr. 1237, BS Huwelijk Rijnsburg 1855, akte 6.
[188] FamilySearch, DTB Haarlem (statie Begijnhof), d.d. 14-09-1806.
[189] Ibidem, BS Overlijden Noordwijkerhout 1886, akte 27.
[190] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 3, BS Geboorte Hillegom 1836, akte 27.
[191] Ibidem, inv.nr. 36, BS Overlijden Hillegom 1838, akte 38.
[192] Ibidem, toegang 0700, inv.nr. 106, Notulen van de gemeenteraad 1891-1899.
[193] Ibidem, historische kranten, Leidsch Dagblad, d.d. 07-03-1902, p. 3.
[194] Ibidem, toegang 0831A, inv.nr. 2, BS Geboorte Hillegom 1830, d.d. 12-05-1830.
[195] Ibidem, toegang 0700, inv.nr. 1278, BS Overlijden Rijnsburg 1902, akte 12.
[196] Ibidem, inv.nr. 1236, BS Huwelijk Rijnsburg 1853, akte 4.
[197] Ibidem, inv.nr. 1229, BS Geboorte Rijnsburg 1825, d.d. 30-10-1825.
[198] Ibidem, inv.nr. 1277, BS Overlijden Rijnsburg 1892, akte 26. Hier abusievelijk ‘Cornelia’ genoemd.
[199] Ibidem, inv.nr. 1231, BS Geboorte Rijnsburg 1854, akte 58.
[200] Ibidem, inv.nr. 1274, BS Overlijden Rijnsburg 1854, akte 78.
[201] Ibidem, inv.nr. 1231, BS Geboorte Rijnsburg 1854, akte 59.
[202] Ibidem, inv.nr. 1274, BS Overlijden Rijnsburg 1854, akte 51.
[203] Ibidem, inv.nr. 1231, BS Geboorte Rijnsburg 1855, akte 70.
[204] Ibidem, toegang 0351, inv.nr. 939, BS Overlijden Oegstgeest 1908, akte 10.
[205] Ibidem, toegang 0700, inv.nr. 1231, BS Geboorte Rijnsburg 1857, akte 32.
[206] Ibidem, inv.nr. 1274, BS Overlijden Rijnsburg 1859, akte 3.
[207] Ibidem, inv.nr. 1231, BS Geboorte Rijnsburg 1859, akte 38.
[208] Ibidem, inv.nr. 1274, BS Overlijden Rijnsburg 1859, akte 115.
[209] Ibidem, inv.nr. 1232, BS Geboorte Rijnsburg 1863, akte 39.
[210] Ibidem, toegang 0900, inv.nr. 2960, BS Overlijden Noordwijk 1935, akte 57.
[211] Ibidem, toegang 0700, inv.nr. 1239, BS Huwelijk Rijnsburg 1900, akte 22.
[212] Ibidem, toegang 0900, inv.nr. 1906, BS Geboorte Noordwijk 1844, akte 46.
[213] Ibidem, inv.nr. 2944, BS Overlijden Noordwijk 1927, akte 85.
[214] Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Weekblad voor Bloembollencultuur.
[215] ELO, toegang 0700, inv.nr. 1232, BS Geboorte Rijnsburg 1866, akte 61.
[216] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart van Johannes van Bourgondiën.
[217] ELO, toegang 0700, inv.nr. 1232, BS Geboorte Rijnsburg 1869, akte 6.
[218] Ibidem, inv.nr. 1275, BS Overlijden Rijnsburg 1869, akte 3.
[219] KAVB, Weekblad voor Bloembollencultuur.
[220] ELO, toegang 0700, inv.nr. 1232, BS Geboorte Rijnsburg 1870, akte 39.
[221] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart van Petrus van Bourgondiën.
[222] ELO, toegang 0831A, inv.nr. 24, BS Huwelijk Hillegom 1899, akte 29.
[223] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart van Petronella Christina Lommerse.
[224] ELO, historische kranten, Leidsch Dagblad, d.d. 20-06-1898, p. 1.
[225] KAVB, Weekblad voor Bloembollencultuur.
[226] ELO, toegang 0700, inv.nr. 1231, BS Geboorte Rijnsburg 1861, akte 8.
[227] Ibidem, toegang 0351, inv.nr. 939, BS Overlijden Oegstgeest 1908, akte 19.
[228] Ibidem, inv.nr. 911, BS Huwelijk Oegstgeest 1895, akte 24.
[229] Ibidem, inv.nr. 882, BS Geboorte Oegstgeest 1871, akte 43.
[230] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart van Catharina Juffermans.
[231] Volgens de familieoverlevering.
[232] ELO, historische kranten, Leidsch Dagblad, d.d. 19-01-1899, p. 4.
[233] Ibidem, toegang 0351, inv.nr. 815, Bevolkingsregister Oegstgeest 1900-1921 dl. III, p. 204. Het vonnis is als gevolg van het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 helaas verloren gegaan.
[234] Ibidem, inv.nr. 815, Bevolkingsregister Oegstgeest 1900-1921 dl. III, en inv.nr. 818, Bevolkingsregister Oegstgeest 1921-1932 dl. I.
[235] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart van Cornelia Anna van Bourgondiën.
[236] Ibidem.
[237] Ibidem.
[238] Ibidem, persoonskaart van Johannes Everardus Antonius Stokman.
[239] Ibidem.
[240] Ibidem, persoonskaart van Anna Maria van Bourgondiën.
[241] Ibidem.
[242] Ibidem, persoonskaart van Johannes Hendricus van Bourgondiën.
[243] Ibidem.
[244] Ibidem.
[245] Ibidem, persoonskaart van Theodora Hendrina Janssen.
[246] Ibidem
[247] ELO, toegang 0700, inv.nr. 2834, BS Geboorte Rijnsburg 1899, akte 88.
[248] Find a Grave, Casper van Bourgondiën, d.d. 11-02-1982.
[249] FamilySearch, New York County Marriages, 1847-1848; 1908-1936, Filmnummer 007736778, d.d. 17-08-1927.
[250] MyHeritage, Social Security Death Index, Ethel van Bourgond.
[251] Ibidem.
[252] The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation, Caspar Bourgondien, passenger ID 603640120568.
[253] Ibidem, toegang 0700, inv.nr. 2834, BS Geboorte Rijnsburg 1902, akte 36.
[254] Ibidem, historische kranten, Leidse Courant, d.d. 16-04-1949, p. 3.
[255] N.N. staat in dit geval voor nomen nescio (naam onbekend).
[256] ELO, historische kranten, Leidse Courant, d.d. 16-04-1949, p. 3.
[257] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart van Wilhelmus Petrus van Bourgondiën.
[258] Ibidem.
[259] Bidprentje van broeder Landoald uit de collectie van de opdrachtgever.
[260] CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, persoonskaart van Hendricus Theodorus van Bourgondiën.
[261] Ibidem.
[262] Ibidem.
[263] Ibidem, persoonskaart van Maria Joanna Mechtildis Alkemade.
[264] Ibidem.
[265] Nationaal Archief (NA), toegang 3.17.12.01, Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel), inv.nr. 185, dossier 4902.
[266] ELO, historische kranten, Leidsche Courant, d.d. 07-12-1929, p. 7.
[267] Ibidem, Nieuwe Leidsche Courant, d.d. 03-05-1962, p. 4.