Stamreeks

In de hier gepresenteerde stamreeks wordt in grote lijnen een beeld geschetst van een rooms-katholieke familie uit de Duin- en Bollenstreek waar de beroepen van landbouwer, tuinder en bollenkweker lange tijd een belangrijke rol speelden.

De aansluiting op de oudere in Heemstede en Bennebroek woonachtige generaties wordt hier nog niet getoond, omdat die vanwege het ontbreken van doop-, trouw- en begraafregisters eerst nog op basis van andere bronnen met meer zekerheid moet worden vastgesteld.

I. PIETER JANSZ VAN BOURGONDIËN, tuinder (1697-1702) en ‘huisman’ (1731-overl.), won. Heemstede buurtschap de Glip[1] (1691-overl.), geb. Heemstede omstr. 1660,[2] overl. Heemstede 12 aug. 1733,[3] begr. Heemstede 18 aug. 1733 (onder de klasse van 3 gulden),[4] tr. (r.k.) Vogelenzang 20 febr. 1691 (get. Willem Govers en Geertje Jans)[5] MARIA HENDRIKSDR, geb. Weert (Limburg), overl. Heemstede 7 sept. 1731,[6] begr. Heemstede 26 sept. 1731 (onder de klasse van 3 gulden).[7]

Op 5 juli 1684 was Pieter Jansz van Bourgondien eiser in een proces tegen Jacob Jansz Vosseman, die optrad als vader en voogd van zijn gedaagde zoon. De zoon van Jacob Jansz Vosseman had het paard van Pieter op de maandag voor Pinksteren dusdanig zwaar afgemat dat het dier twee dagen later overleed. Pieter eiste daarom een schadevergoeding van 50 gulden. Hij werd op 9 augustus 1684 in het gelijk gesteld door de schout en schepenen van Heemstede. Zij veroordeelden Jacob Jansz Vosseman tot het betalen van een schadevergoeding van 30 gulden.[8]

Spilman, hofstede Meer en Berg (detail)_RP-P-1975-170-19
Hendrik Spilman, Gezichten op de Herenweg bij Heemstede, 1763 (coll. Rijksmuseum Amsterdam).

Op 3 december 1730 verklaarde Pieter Jansz van Bourgondiën ‘omtrendt seeventich jaren’ oud te zijn. Tevens gaf hij aan dat hij dicht bij de buitenplaats Meerenberg (buurtschap de Glip) was geboren en dat hij ‘dagelijks voorbij ‘t voors. land ende hoffstede hebbende moeten passeerende’. Hij ondertekende met ‘Pyeter Jansen van Boorgonje’.[9]

Uit dit huwelijk:

 1. MARGARETHA (GRIETJE) PIETERSDR VAN BOURGONDIËN, won. Haarlem (1764), ged. (r.k.) Vogelenzang 27 mrt. 1693 (get. Trijntje Henricks en Arie Henricksz),[10] overl. na 9 mei 1764, tr. HUIG FLORISZ VAN WASSENAAR, overl. voor 9 mei 1764, zn. van Floris en N.N.

Op 9 mei 1764 gaven Marijtje Jans van Bourgonje, Pieter Jans van Bourgonje en Carel Jans van Bourgonje, ‘allen meerderjaarig ende ongehuwd’, samen met de nog minderjarige Trijntje, Adriaentje en Huyg Janse van Bourgonje (allen wonende aan de Glip), als enige nagelaten kinderen van wijlen Jan Pietersz van Bourgonje en Claartje Carelse, en Jan van Hove, getrouwd met Hermijntje van Boxel, enige dochter van wijlen Ariaantje Pieters van Bourgonje, te kennen dat Grietje Pieters van Bourgonje, weduwe van Huibert Florisz van Wassenaar en woonachtig te Haarlem, vervallen was ‘in een staat van innocentie, zulks zij niet kan haar zelve ofte haar zaaken regeeren en bestieren.’ Aangezien het de comparanten niet lukte om haar naar behoren te verzorgen, lieten zij Grietje opnemen in het katholieke wees- en armenhuis in Haarlem. De regenten dienden zorg te dragen dat zij ‘in of buiten hetzelve huis haar leven lang geduurende voorzien [werd] van het nodige voedsel, kleding ende van allen verderen behoeftens, zoo in ziekte als gezondheid.’ Er werd tevens verklaard dat Jan en Ariaantje Pieters van Bourgonje de enige broer en zus waren van Grietje.[11] Pieter en Carel Jans ondertekenden de akte met een merk en Marijtje Jans ondertekende met ‘Marijtje van Borgoenyen’.

 1. Jan, volgt II.
 2. ADRIAANTJE PIETERSDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede buurtschap de Glip (1696-overl.), getuige bij de doop van Elias, zn. van Willem van Loon en Harmijntje van Boxtel (1743), ged. (r.k.) Heemstede 27 mrt. 1696 (get. Dirk Hendriksz en Elsje Hendriks),[12] begr. Heemstede 25 nov. 1748 (onder de klasse van 3 gulden),[13] tr. Heemstede (r.k.) 18 okt. 1722 (get. Petrus Gordijn en Alida Leus)[14] ELIAS VAN BOXTEL, r.k. armmeester te Heemstede (1737, 1738),[15] won. Heemstede buurtschap de Glip (1722-overl.), overl. (verdronken) Heemstede, begr. Heemstede 11 jan. 1742 (onder de klasse van 6 gulden),[16] zn. van Harmanus, timmerman en tapper, en N.N.

Op 20 januari 1741 stelden Arriaentje Pieters van Bourgondien en Elias van Bocksel hun testament op. Zij woonden aan de Glip (of ‘Princebuurt’) in Heemstede en benoemden de langstlevende van hen beide tot enige en universele erfgenaam  en uitvoerder van het testament. Zij ondertekenden met ‘Elias van Boxel’ en ‘Aeryaentye Pieters van Bergondien’.[17]

Op 25 juli 1748 stelde Adriaantje Pieters van Bourgondien, weduwe van Elias van Boxel, haar testament op. Zij woonde aan de Glip, was ziek, maar ‘het gebruyk van haar verstand en memorie wel machtig’. Zij benoemde haar enige dochter Harmijntje van Boxel, weduwe van Willem van Loon, tot enige en universele erfgenaam en voogd over de kinderen die Willem van Loon bij haar had verwekt. Mocht het gebeuren dat de kinderen van Harmijntje allemaal kwamen te overlijden voordat zij de leeftijd van 25 jaar bereikten, en mocht Harmijntje op dat moment ook niet meer in leven zijn, dan zou het huis van Adriaantje overgaan op de kinderen van haar broer Jan Pietersz van Borgondien. Zij ondertekende met ‘Aeryaentye Pieters van Bergoendien weduwe Elias van Bocsel’.[18]

 1. HENRICUS PIETERSZ VAN BOURGONDIËN, ged. (r.k.) Heemstede 10 juni 1697 (get. Dirk Pieters en Jannetje Hendrikx),[19] begr. Heemstede 17 juli 1697.[20]
 2. HENRICUS PIETERSZ VAN BOURGONDIËN, ged. (r.k.) Heemstede 29 juli 1698 (get. Dirk Pieterse en Jannetje Hendrikx),[21] begr. Heemstede 1 sept. 1698.[22]
 3. N.N. VAN BOURGONDIËN, begr. Heemstede 6 apr. 1700.[23]
 4. MARIA PIETERSDR VAN BOURGONDIËN, ged. (r.k.) Heemstede 2 juni 1702 (get. Dirck Pietersen en Jannetje Hendriks),[24] begr. Heemstede 14 sept. 1702.[25]

II. JAN PIETERSZ VAN BOURGONDIËN, tuinder, r.k. armmeester te Heemstede (1730),[26] won. Heemstede buurtschap de Glip (1694-overl.), ged. (r.k.) Vogelenzang 2 apr. 1694 (get. Dirck Pieterse en Jannetje Henricks),[27] overl. Heemstede 30 nov. 1751, begr. Heemstede 30 nov. 1751,[28] tr. (r.k.) Lisse 18 jan. 1733[29] CLARA KARELSDR DE VLIEGER, won. Lisse (1704-1733) en Heemstede buurtschap de Glip (1733-overl.), ged. (r.k.) Lisse 20 febr. 1704 (get. Jeroen Janse en Catie Pieters),[30] begr. Heemstede 2 jan. 1764,[31] dr. van Karel Pietersz en Catharina Simonsdr Kapiteyn.

Op 8 september 1734 kocht Jan Pieterse van Bourgonje in herberg ‘De Pauw’ aan de Glip in Heemstede van Huig Florisz van Wassenaar en de Haarlemse handelaar Gijsbert Verpoorten een bloembol (vermoedelijk een tulp) genaamd ‘Duc de Toscaan’. Hij betaalde daarvoor een bedrag van 7 stuivers.[32] Door deze aankoop was Jan Pietersz van Bourgondiën waarschijnlijk de eerste persoon in de familie die zich bezig heeft gehouden met het kweken van bloembollen (zij het op zeer kleine schaal). Het is niet bekend hoe dit experiment is afgelopen. Er zijn in ieder geval geen andere aankopen van bloembollen aan het licht gekomen.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA (MARIJTJE) JANSDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede buurtschap de Glip (1734-1764), ged. (r.k.) Heemstede 13 jan. 1734 (get. Huyg Flore en Ariaen Pieters),[33] tr. JAN ZEGERS.
 2. PIETER JANSZ VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede buurtschap de Glip (1735-1775) en Hillegom (1816), ged. (r.k.) Heemstede 9 mrt. 1735 (get. Elias van Boxtel en Grietje Pieters),[34] overl. Hillegom 12 febr. 1816.[35]

In 1775 werd Pieter van Bourgoigne (‘op de Glip’), in het kohier van de ordinaris verponding van Lisse aangeslagen voor 14 gulden 18 stuivers en 4 penningen in verband met 2 morgen en 250 roeden land.[36]

In 1805 werd Pieter van Bourgonje in het kohier van de ordinaris verponding van Lisse aangeslagen voor 11 gulden 6 stuivers en 8 penningen in verband met een huis en 2 morgen en 250 roeden land.[37]

 1. Karel, volgt III.
 2. CATHARINA JANSDR VAN BOURGONDIËN, won. Heemstede buurtschap de Glip (1741-1764) en Velsen (1765), ged. (r.k.) Heemstede 21 apr. 1741 (get. Sijmen de Vliger en Antje de Vliger),[38] overl. Hillegom 22 febr. 1817,[39] tr. (gerecht) Velsen 12 mei 1765[40] JAN VERZIJLENBERG (VERSEYLBERG), won. Santpoort (1765), geb. Santpoort,[41] overl. voor 22 febr. 1817.[42]
 3. ADRIAANTJE JANSDR VAN BOURGONDIËN, tweeling met voorgaande, won. Heemstede buurtschap de Glip (1741-1764) en Hillegom (1779-overl.), ged. (r.k.) Heemstede 21 apr. 1741 (get. Huyg van Wassenaar en Hermijntje van Boxel),[43] overl. Hillegom 12 jan. 1817,[44] tr. (1) (r.k.) Vogelenzang 8 mei 1768 (get. Joannes Loman en Maria van Schooten)[45] JAN CORNELISZ VAN DER PLOEG, won. Hillegom (1779), ged. (r.k.) Delft 9 apr. 1739 (get. Petrus en Catharina Langevelt),[46] begr. Hillegom 21 mrt. 1781,[47] zn. van Cornelis en Adriana Langeveld; tr. (2) (r.k.) Vogelenzang 4 nov. 1781 (get. Joannes Leydsman en Albertus van der Velde)[48] PIETER JANSZ VAN LIEROP, tuinder (1818-overl.), won. Hillegom (1754-overl.), ged. (r.k.) Vogelenzang 24 febr. 1754 (get. Albertus Bots en Maria van den Broek),[49] overl. Hillegom 17 mrt. 1820,[50] zn. van Jan Cornelisz en Catharina Jansdr Hille; hij hertr. Johanna van Giesen.
 4. HUIG JANSZ VAN BOURGONDIËN, bollenkweker, won. Heemstede buurtschap de Glip (1745-1764) en Lisse op boerderij ‘Duinhof’ (1784-overl.), ondertekende met ‘Huyg van Borgonjen’ (1790), ged. (r.k.) Heemstede 1 mei 1745 (get. Kees van Schagen en Grietje Pieters van Bourgonje),[51] overl. Lisse 21 juni 1803,[52] overl. aangegeven Lisse 27 juni 1803 (onder de klasse van 6 gulden) ,[53] tr. (1) (r.k.) Lisse 7 mei 1775[54] CUNERA (KRIJNTJE) CORNELISDR VAN DER PLOEG, ged. (r.k.) Delft 28 sept. 1741 (get. Franciscus en Margreta van der Ploegh),[55] overl. aangegeven Lisse 15 mrt. 1790 (onder de klasse van 3 gulden),[56] dr. van Cornelis en Adriana Langeveld, wed. van Arie Cornelisz Warmerdam; tr. (2) (r.k.) Lisse 9 sept. 1792[57] MARIA GERRITSDR (MARIA ELISABETH GERRITS), won. Lisse (1792-1803) en Voorhout (1804-overl.), geb. Hekken (Pruisen),[58] overl. Voorhout 8 okt. 1827,[59] dr. van Gerrit Gerritsz en Anna Klaasen; zij hertr. Barend Mens.

Op 29 december 1780 werd Huyg van Bourgonje in het kohier van de bede en het helmgeld van Lisse aangeslagen voor in totaal 6 gulden en 16 stuivers.[60]

In 1784 verkochten de erfgenamen van Cornelis Anneus van der Steen en Anna Maria van der Lijn de boerderij Duinhof voor 5000 gulden aan Huyg van Bourgonje (die de boerderij op dat moment al pachtte). Daarbij werd bepaald dat ‘de bloembollen in de grond van dit verkochte leggende tot den aanstaande opneemtijd ofwel den 1e augustus a.s. zullen mogen blijven leggen.’[61]

Duinhof 1784
Kaart van de landerijen rondom de buitenplaats Grotenhof te Lisse in de periode 1782-1790 (afkomstig uit de publicatie ‘Knappenhof of Grotenhof te Lisse’ van R.J. Pex; copyright Th.J.M. Pex).

In 1785 werd Huyg van Boergonje in het kohier van de ordinaris verponding van Lisse aangeslagen voor 64 gulden 2 stuivers en 15 penningen in verband met een huis en 8 morgen en 258 roeden land.[62]

III. KAREL JANSZ VAN BOURGONDIËN, bouwman (1816), won. Heemstede buurtschap de Glip (1738-1768), De Zilk buurtschap de Ruigenhoek (1772-1785) en Hillegom (1790-overl.), ged. (r.k.) Heemstede 7 jan. 1738 (get. Sijme Karels [de Vlieger] en Antje Karels [de Vlieger]),[63] overl. Hillegom 1 jan. 1816,[64] tr. (r.k.) Heemstede 8 mei 1768[65] PIETERNELLETJE JANSDR VAN MEDEMBLIK, ged. (r.k.) Heemstede 11 febr. 1747 (get. Huybert Huybertze en Kornelia Vosse),[66] begr. Hillegom 5 febr. 1807,[67] dr. van Jan Pietersz en Hendrikje Huibertsdr van Kaane.

Op 30 september 1772 kochten Carel en Huyg van Bourgoigne van de erfgenamen van Magdalena Stiphout voor 485 gulden een stukje land met een omvang van 400 roeden, gelegen aan de noordwestkant van de Haarlemmer Trekvaart binnen het ambacht Hillegom. Het betrof een gedeelte van in totaal twee morgen land dat aan de oostkant van de Haarlemmer Trekvaart lag en het ‘Foppenland’ werd genoemd, begroeid met bos. Belend ten noordoosten Jan Cornelisz Erffort, ten zuidoosten de weg langs de trekvaart, ten zuidwesten de Vrouwe van Hillegom en ten noordwesten de grens tussen Hillegom en Noordwijkerhout.[68]

Op 5 februari 1790 verkocht Claas Langeveld diverse percelen behorend bij de boerderij Sixenburg aan Karel van Bourgondiën, wonende te Hillegom. Karel verkocht deze percelen op zijn beurt op 19 september 1813 aan Pieter Schrama, landbouwer in De Zilk en getrouwd met Klara van Bourgondiën.[69]

In 1805 werd Carel van Bourgonje (‘te Hillegom’) in het kohier van de ordinaris verponding van Lisse aangeslagen voor 48 gulden 5 stuivers en 2 penningen in verband met een huis en 11 morgen en 236 roeden land.[70]

Uit dit huwelijk:

  1. JAN KARELSZ VAN BOURGONDIËN, daggelder (1819), arbeider (1827-overl.), ondertekende met ‘J. van Bourgonje’ (1827), ged. (r.k.) Heemstede 2 mei 1769 (get. Pieter van Bourgonje en Marijtje van Bourgonje),[71] overl. Hillegom 7 mrt. 1828,[72] tr. (1) Hillegom 11 mei 1794 CORNELIA JANSDR SPRUIJT, geb. Hillegom (Loosterkant), ged. (r.k.) Vogelenzang 26 sept. 1771 (get. Jan Keese Ruygrok en Dirki van Schage),[73] dr. van Jan en Catharina van Schagen; tr. (2) voor 18 febr. 1806[74] CATHARINA (KAATJE) VAN SONSBEEK, ged. (r.k.) Haarlem 30 sept. 1767,[75] overl. Haarlem (Kleine Houtstraat) 6 juni 1819.[76]
  2. Henricus, volgt IV.
  3. ARIE KARELSZ VAN BOURGONDIËN, dagloner (1811), tuinder (1819-1829), bouwman (1830-overl.), won. Hillegom aan de Loosterkant (1810-1811) nabij de Hippelaarsbrug (1813), verklaarde niet te kunnen schrijven (1824, 1830), ged. (r.k.) Vogelenzang 13 apr. 1774 (get. Jan van der Ploeg en Ariaantje van Borgonje),[77] overl. Hillegom 11 okt. 1857,[78] tr. (1) Hillegom 6 mei 1810,[79] de huwelijkse geboden werden verkondigd op het rechthuis te Tetterode,[80] PIETERNELLETJE VAN SCHOOTEN, geb. Bennebroek, won. Vogelenzang onder Overveen (1810), overl. Hillegom 1 nov. 1824;[81] tr. (2) Hillegom 13 juni 1830[82] ANNA (ANTJE) DE WINTER, ‘dienstbaar’ (1830), tuinierster, verklaarde niet te kunnen schrijven (1830), ged. (r.k.) Lisse 18 mei 1805 (get. Cees Onderwater en Ceetje Verhaar),[83] overl. Hillegom 23 jan 1885,[84] dr. van Cornelis Cornelisz, aardwerker, en Jannetje Leendertsdr Erffort.

In de huwelijksakte uit 1830 legden de aanwezige getuigen van de bruidegom (Hendrik van Bourgondiën en Nicolaas van der Veld) een verklaring af ten aanzien van de namen van de ouders van Arie. Zo hadden volgens hen de namen ‘Van Borgonje’ en ‘Bourgoniën’ (sic) in de overlegde akten betrekking op dezelfde persoon: Karel van Bourgondiën. Daarnaast verklaarden zij dat Pieternelletje van Medemblik in sommige akten ook wel Petronella van Medemblik werd genoemd.

 1. CLARA (KLAARTJE) KARELSDR VAN BOURGONDIËN, won. Hillegom (1797) en De Zilk (1806-overl.), ged. (r.k.) Vogelenzang 5 mrt. 1776 (get. Huyge van Borgonje en Krijntje van der Ploeg),[85] overl. Noordwijkerhout 13 febr. 1813,[86] tr. Hillegom 23 apr. 1797[87] PIETER CORNELISZ SCHRAMA, bouwman (1813-overl.), won. Hillegom (1797) en De Zilk (1806-1810) op boerderij ‘Prinsenhof’ (1829-overl.), ged. (r.k.) Hillegom 1 mrt. 1775 (get. Leendert Pieterse Langeveld en Geertruy Sijmis Oosdam),[88] overl. Noordwijkerhout 7 apr. 1832,[89] zn. van Cornelis Claasz en Maria Pietersdr Langeveld; hij hertr. Geertruida Margaretha van Kampen.
 2. HENDRIJNTJE (HENRICA) KARELSDR VAN BOURGONDIËN, won. De Zilk (1826-1829), ged. (r.k.) Vogelenzang 2 nov. 1777 (get. Evert Handgraaf en Marijtje Jansze Medenblik),[90] overl. Noordwijkerhout 2 nov. 1834,[91] tr. Haarlem 1 aug. 1799[92] JACOBUS SMEETS (JACOB SMIT), tuinder (1826), won. De Zilk (1826-1829), ged. (r.k.) Heel (Limburg) 10 juli 1767 (get. Jacobus Smeets en Petronella Randenraet),[93] overl. Noordwijkerhout 23 mei 1837,[94] zn. van Michael en Maria Randenraet.
 3. JOHANNA (JANNETJE) KARELSDR VAN BOURGONDIËN, warmoezenierster (1814), won. Hillegom (1809-1814) en Lisse (1819-overl.), verklaarde niet te kunnen schrijven (1814), ged. (r.k.) Vogelenzang 20 febr. 1780 (get. Arie van den Bosch en Jannetje van Medenblik),[95] overl. Lisse 27 apr. 1824, tr. (1) Hillegom 16 apr. 1809[96] PIETER JANSZ ZWANENBURG, won. Hillegom (1809-overl.), ged. (r.k.) Sassenheim 11 nov. 1775 (get. Jan Breederoode en Maertje Swanenburg),[97] overl. Hillegom 12 dec. 1812,[98] zn. van Jan en Maria Eerings; tr. (2) Hillegom 30 jan. 1814[99] CLAAS (NICOLAAS) VAN DER VELD, werkman (1814), tuinder (1824, 1830) en bouwman (1853), won. Hillegom (1814) en Lisse (1819-overl.), ondertekende met ‘Klaas van der Veld’ (1814), overl. Lisse 8 jan. 1853,[100] zn. van Jeroen Klaasz, tuinder, en Maria Faas; hij hertr. Guurtje de Mol.
 4. IDA KARELSDR VAN BOURGONDIËN, won. Hillegom (1803-1851), ged. (r.k.) Vogelenzang 3 mei 1782 (get. Joannes Segers en Maria van Bourgonje),[101] overl. Hillegom 3 sept. 1851,[102] tr. Hillegom 27 mrt. 1803[103] FRANCISCUS (FRANS) LOMMERSE, tuinder (1824-1846), won. Hillegom (1803-1846), ged. (r.k.) Vogelenzang 16 aug. 1778 (get. Jan van Zeyl en Grietje Hogervorst),[104] overl. Hillegom 11 juni 1846,[105] zn. van Pieter en Hendrijntje Ruts Gerards.

Op basis van de beschikbare bronnen blijkt de in 1782 geboren Ida van Bourgondiën niet op jonge leeftijd overleden te zijn. Over haar jongere gelijknamige zus is, met uitzondering van de doopdatum, vooralsnog niets bekend.

 1. MARIA KARELSDR VAN BOURGONDIËN, ged. (r.k.) Vogelenzang 25 sept. 1783 (get. Petrus van Medenblik en Margrita Faase),[106] vermoedelijk jong overleden.
 2. IDA KARELSDR VAN BOURGONDIËN, ged. (r.k.) Vogelenzang 14 juli 1785 (get. Joannes Segers en Maria van Bourgonje),[107] overl. na 14 juli 1785.

IV. HENRICUS (Hendrik) KARELSZ VAN BOURGONDIËN, tuinder (1820) en bouwman (1827-1830), won. Hillegom (1819-overl.) op boerderij ‘Ora et Labora’, verklaarde niet te kunnen schrijven (1827-1830), ged. (r.k.) Vogelenzang 6 apr. 1772 (get. Jan Pieterse van Medenblik en Hendrikki Huybers van Kane),[108] overl. Hillegom 29 mei 1836, tr. Hillegom 10 nov. 1819[109] IMMETJE ANDRIESDR SCHRAMA, bouwvrouw (1819-overl.), won. Hillegom (1819-overl.), ged. (r.k.) Noordwijkerhout 10 mrt.1793 (get. Barent Mensze en Neeltje Huygesse Scramij),[110] overl. Hillegom 14 sept. 1846,[111] dr. van Andries Huigsz en Agatha Dirksdr Elstgeest; zij hertr. Cornelis Jansz van Lierop, tuinder.

Op 9 mei 1833 werd in de Lissese gemeenteraad de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing ter vervanging van de aftredende leden van de heren Staten van Holland van de landwerkersstand. Hendrik van Bourgondiën, wonende te Hillegom, had zich eveneens verkiesbaar gesteld. Hij kreeg uiteindelijk 1 stem (twee minder dan zijn zwager Franciscus Lommerse).[112]

Uit dit huwelijk:

 1. KAREL (CAROLUS) VAN BOURGONDIËN, bollenkweker (1845-overl.), geb. Hillegom 14 aug. 1820, overl. Hillegom 28 jan. 1892,[113] tr. Lisse 17 mei 1846[114] GEERTRUIDA DE WAAL, geb. Lisse 14 dec. 1819,[115] overl. Hillegom 28 juli 1894,[116] dr. van Cornelis Geerlofsz, landbouwer en herbergier, en Johanna van Os.

In het tijdvak 1840-1860 begon Karel van Bourgondiën met de export van bloembollen. Het bedrijf K. van Bourgondiën & Zonen werd opgericht in 1845, en in 1875 werd gestart met de export van bloembollen naar Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Tsjechoslowakije. Het bedrijf had de beschikking over 20 hectare in cultuur gebrachte grond.[117]

 1. AGATHA VAN BOURGONDIËN, won. Hillegom (1821-1845) en Oegstgeest (1849), geb. Hillegom 27 nov. 1821,[118] overl. Oegstgeest 27 nov. 1849,[119] tr. Hillegom 22 jan. 1845[120] RUTH LOMMERSE, bouwman (1845), won. Hillegom (1819-1845) en Oegstgeest (1849-overl.), geb. Hillegom 9 mei 1819,[121] overl. Oegstgeest 12 apr. 1857,[122] zn. van Ruth Pietersz en Geertruida Langeveld; hij hertr. Gerarda Langeveld.
 2. PETRONELLA VAN BOURGONDIËN, geb. Hillegom 1 sept. 1823,[123] overl. Haarlemmermeer 6 aug. 1879,[124] tr. Rijnsburg 23 mei 1847[125] CORNELIS VAN HAASTER, bouwman (1847) en arbeider (1883-1888), geb. Rijnsburg 3 mei 1824,[126] overl. Stompwijk 11 febr. 1890,[127] zn. van Jacobus, bouwman, en Adriana van Zuijlen.
 3. ANDRIES VAN BOURGONDIËN, geb. Hillegom 23 mei 1825,[128] overl. Hillegom 24 jan. 1827.[129]
 4. JAN VAN BOURGONDIËN, geb. Hillegom 15 jan. 1827,[130] overl. Hillegom 13 sept. 1829.[131]
 5. DIRK VAN BOURGONDIËN, geb. Hillegom 10 mei 1828,[132] overl. Hillegom 22 apr. 1838.[133]
 6. Jan, volgt V.
 7. ANTJE VAN BOURGONDIËN, geb. Hillegom 3 okt. 1832,[134] overl. Noordwijkerhout 25 dec. 1855, tr. Rijnsburg 24 mei 1855[135] HENDRIK (HEIN) PENNINGS, veehouder en bouwman (1886), wethouder van Noordwijkerhout (1855-1858), won. Noordwijkerhout op ‘Huis ter Lugt’, geb. Schoten, ged. (r.k.) Haarlem (statie Begijnhof) 14 sept. 1806 (get. Pieter Dirkze en Geertruij Dirkze), overl. Noordwijkerhout 7 dec. 1886,[136] zn. van Paulus en Cornelia Dirksdr, wedr. van Margaretha van der Hulst en Adriana van Zuijlen; hij hertr. Krijntje Oostdam.
 8. HENDRIKA VAN BOURGONDIËN, geb. Hillegom 31 mei 1836,[137] overl. Hillegom 11 aug. 1838.[138]

V. JAN VAN BOURGONDIËN, landbouwer (1853-1902), raadslid te Rijnsburg (1893, 1896, 1899),[139] lid r.k. Kerk- en Armbestuur te Rijnsburg , voorzitter Kamphuizerpolder te Rijnsburg,[140] won. Rijnsburg aan het Moleneind (1853-overl.), geb. Hillegom 11 mei 1830,[141] overl. Rijnsburg 7 mrt. 1902,[142] tr. Rijnsburg 16 juni 1853[143] PETRONELLA VAN ROON, geb. Rijnsburg 29 okt. 1825,[144] overl. Rijnsburg 28 apr. 1892,[145] dr. van Willem Pietersz, bouwman, en Anna Engelsdr Oostdam.

Uit dit huwelijk:

 1. WILHELMUS VAN BOURGONDIËN, geb. Rijnsburg 26 sept. 1854,[146] overl. Rijnsburg 30 sept. 1854.[147]
 2. HENDRICUS VAN BOURGONDIËN, tweeling met voorgaande, geb. Rijnsburg 26 sept. 1854,[148] overl. Rijnsburg 25 nov. 1854.[149]
 3. WILHELMUS (WILLEM) VAN BOURGONDIËN, landbouwer en bollenkweker (1903), geb. Rijnsburg 18 okt. 1855,[150] overl. Oegstgeest 20 jan. 1908.[151]
 4. HENDRICUS VAN BOURGONDIËN, geb. Rijnsburg 23 mrt. 1857,[152] overl. Rijnsburg 12 jan. 1859.[153]
 5. HENDRICUS VAN BOURGONDIËN, geb. Rijnsburg 8 mei 1859,[154] overl. Rijnsburg 17 dec. 1859.[155]
 6. Hendricus, volgt VI.
 7. ANNA VAN BOURGONDIËN, won. Noordwijk (1900) Wilhelminastraat 15 (1935), geb. Rijnsburg 31 mei 1863,[156] overl. Noordwijk 3 juni 1935,[157] tr. Rijnsburg 6 sept. 1900[158] JOHANNES ZONNEVELD, bloembollenkweker (1900), geb. Noordwijk 2 mei 1844,[159] overl. Noordwijk 13 sept. 1927,[160] zn. van Johannes Bernardus, tapper, en Jannetje Breda.
 8. JOHANNES VAN BOURGONDIËN, landbouwer en bollenkweker (1900-1901), lid van de afdeling Rijnsburg van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (1900, 1901),[161] won. in de Dorpsstraat te Oegstgeest (1903-1948), geb. Rijnsburg 31 aug. 1866,[162] overl. Oegstgeest 31 mrt. 1948.[163]
 9. PETRUS VAN BOURGONDIËN, geb. Rijnsburg 19 jan. 1869,[164] overl. Rijnsburg 4 mrt. 1869.[165]
 10. PETRUS VAN BOURGONDIËN, landbouwer en bollenkweker (1899-1923), won. in de Dorpsstraat te Oegstgeest (1899-1949), lid van de afdeling Rijnsburg (1899, 1900, 1901, 1909) en de afdeling Oegstgeest en Omstreken (1923) van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur,[166] geb. Rijnsburg 23 mrt. 1870,[167] overl. Oegstgeest 27 mrt. 1949,[168] tr. Hillegom 30 aug. 1899[169] PETRONELLA CHRISTINA LOMMERSE, geb. Vogelenzang 18 nov. 1875, overl. Oegstgeest 9 jan. 1965,[170] dr. van Johannes en Niesje Ruigrok.
11754517_806553429460825_8678968341903764609_o
Het gezin van Hendricus van Bourgondiën en Catharina Juffermans aan het Moleneind te Rijnsburg, omstreeks 1900. Het dienstmeisje staat op het punt om in te schenken, of heeft dat net gedaan (coll. M. van Bourgondiën).

VI. HENDRICUS (HENDRIK) VAN BOURGONDIËN, door zijn houding en manier van doen ook wel ‘de burgemeester’ genoemd, landbouwer, bollenkweker (1900-1903) en groentehandelaar (1908), brandmeester bij de 2de pijp te Rijnsburg (1898),[171] lid van de afdeling Rijnsburg van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (1900, 1901),[172] won. Rijnsburg (1861-1902) en Oegstgeest (1902-overl.), geb. Rijnsburg 5 febr. 1861,[173] overl. Oegstgeest 20 febr. 1908,[174] tr. Oegstgeest 8 nov. 1895[175] CATHARINA (KAATJE) JUFFERMANS, winkelierster, geb. Oegstgeest 8 juli 1871, overl. Gennep 20 febr. 1964,[176] dr. van Casper, veehouder, en Anna Berbee; zij hertr. Cornelis van den Berg.

Op 19 januari 1899 bood Hendricus van Bourgondiën, wonende te Rijnsburg, 200 hectoliter knolrapen en vijftienduizend kilo ‘bestgewonnen’ hooi te koop aan.[177]

Op 10 oktober 1902 verhuisde Hendricus van Bourgondiën met zijn gezin naar Oegstgeest. Hij woonde aanvankelijk in Wijk C op huisnummer 82, vlakbij de smederij en wagenmakerij van Hendricus Wilhelmus Rubenkamp. Vermoedelijk gaat het hierbij om het later afgebroken huis Geversstraat 22 (hoek Deutzstraat). Dat was niet ver van ‘De Punt’, waar de boerderij van Hendricus’ schoonvader Casper Juffermans stond (bij de rotonde, tegenover de R.K. Willibrordkerk). Dit gebied staat ook wel bekend als de Leidse Buurt.

Hoewel hij volgens de bevolkingsregisters van Rijnsburg en Oegstgeest landbouwer was, hield Hendricus van Bourgondiën zich samen met zijn broers Wilhelmus en Johannes ook bezig met het kweken van bollen. Het is hen uiteindelijk niet gelukt om een goed draaiend bedrijf op te zetten. Volgens een aantekening in het bevolkingsregister van Oegstgeest werd Hendricus op 16 januari 1903 bij vonnis van de arrondissementsrechtbank van Den Haag namelijk failliet verklaard.[178]

Oude Rijnzichtweg 4_IMG_4880-1
Oude Rijnzichtweg nr. 4 te Oegstgeest (foto M. van Bourgondiën).

Na zijn faillissement verhuisde Hendricus naar Wijk B huisnummer 70a. Mogelijk gaat het om de huidige Rhijnhofweg in Oegstgeest, niet ver van de Oude Rijn. In dit buitengebied werd veel aan tuinbouw gedaan. Volgens zijn overlijdensakte is Hendricus daar ook overleden. Hij was toen groentehandelaar van beroep. Zijn weduwe Catharina Juffermans (die enige tijd als winkelierster haar brood verdiende) verhuisde daarna met haar kinderen naar de Groenesteeg 4, vermoedelijk het huidige adres Oude Rijnzichtweg 4.[179] Het betreffende huis maakt deel uit van een rijtje dat in 1905 is gebouwd.

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA ANNA VAN BOURGONDIËN, won. Waspik (1947-1951) en Teteringen (1951-overl.), geb. Rijnsburg 30 aug. 1896, overl. Breda 9 mei 1973,[180] tr. Oegstgeest 28 apr. 1921 JOHANNES EVERARDUS ANTONIUS STOKMAN, geb. Haarlem 21 febr. 1895, overl. Teteringen 6 dec. 1957.[181]
 2. ANNA MARIA VAN BOURGONDIËN (ZUSTER ANGELBERTA), geb. Rijnsburg 27 sept. 1897, overl. Tilburg (Made en Drimmelen) 7 febr. 1984.[182]
 3. JOHANNES HENDRICUS VAN BOURGONDIËN, monteur PTT, won. Dordrecht (1920, 1934, 1937-overl.) en Zwijndrecht (1927, 1935), geb. Rijnsburg 20 okt. 1898, overl. Dordrecht 2 mrt. 1975,[183] tr. Zwijndrecht 15 juli 1926 THEODORA HENDRINA JANSSEN, geb. Rotterdam 11 apr. 1901, overl. Dordrecht 9 mrt. 1993, dr. van Gerardus Johannes en Johanna Arts.
 4. CASPARUS HENDRICUS (CASPAR) VAN BOURGONDIËN, tuinder, eigenaar van een kwekerij in East Meadow op Long Island (NY), emigreerde vanuit de haven van Antwerpen met het schip de ‘Lapland’ naar de VS (1920), won. Babylon NY (1920), geb. Rijnsburg 4 nov. 1899, tr. ETHEL BAUMGARTEN (VETTERLY).
 5. HENDRICUS JOHANNES VAN BOURGONDIËN, geb. Rijnsburg 20 apr. 1902, emigreerde met zijn vrouw en vijf kinderen vanuit Noordwijkerhout met het schip de ‘Nieuw Amsterdam’ naar de VS (1949), tr. voor 16 apr. 1949 N.N. Schouten.
 6. Hendricus Theodorus, volgt VII.
 7. WILHELMUS PETRUS (WILLEM) VAN BOURGONDIËN (BROEDER LANDOALD), minderbroeder kapucijn, geb. Oegstgeest 5 mei 1906, overl. Amsterdam 11 sept. 1985,[184] begr. ’s-Hertogenbosch (kloosterkerkhof der Kapucijnen) 16 sept. 1985.

VII. HENDRICUS THEODORUS (HARRY) VAN BOURGONDIËN, smid (1927-1965), won. Noordwijk Kerkstraat 36 (1927-1968) en Narcisstraat 7 (1968-overl.), geb. Oegstgeest 5 juni 1904, overl. Noordwijk 28 juni 1972,[185] tr. Katwijk 27 juni 1928 MARIA JOANNA MECHTILDIS (MARIE) ALKEMADE, geb. Katwijk 7 jan. 1904, overl. Noordwijk 7 apr. 1954,[186] dr. van Petrus Johannes, bakker, en Johanna Maria de Bruijn.

In september 1927 startte Hendricus Theodorus van Bourgondiën een eigen bedrijf. Zijn smederij en autogene las- en snij-inrichting werd ingeschreven onder de naam ‘H. Th. van Bourgondiën’.[187] Tot 1929 verkocht hij ook rijwielen, en in 1935 dreef hij enige tijd een kleinhandel in windbuksen.

Kop van een rekening van Hendricus Theodorus van Bourgondiën uit 1932 (coll. M. van Bourgondiën)
Nota van Hendricus Theodorus van Bourgondiën uit 1932 (coll. M. van Bourgondiën).

In december 1929 was Hendricus Theodorus van Bourgondiën op zoek naar een smidsknecht: ‘Terstond gevraagd een smidsknecht of vergevorderd leerling. H. van Bourgondiën, Kerkstraat 36, Noordwijk. Advertentienummer 4519.’[188]

In 1962 werd het gouden jubileum gevierd van de Coöperatieve Raiffeisenbank te Noordwijk. Hendricus Theodorus van Bourgondiën was voorzitter van het jubileumcomité: ‘De voorzitter van het jubileumcomité, de heer H.Th. van Bourgondiën, sprak over een verblijdende en gestadige groei van de bank en constateerde dat deze instelling als ´t ware een familie-aangelegenheid is. Zowel de bestuursvoorzitter als de voorzitter van de raad van toezicht, die bij de oprichting in functie traden, zijn opgevolgd door hun zoons, die op het ogenblik deze functies bekleden. Ook de eerste kassier, de heer Hiep, is door zijn zoon opgevolgd.

De heer Van Bourgondiën zag hierin een bewijs dat een goed beleid is gevoerd en dat de zaak in vertrouwde handen is. Hij bood het bestuur een gedenkboek aan, waarin de geschiedenis van de bank is beschreven.’[189]

Noten

[1] Buurtschap de Glip in Heemstede werd ook wel de ‘Princebuurt’ genoemd.
[2] Uit deze periode zijn in Heemstede geen rooms-katholieke doopregisters bewaard gebleven en de DTB-registers van de r.k. statie Vogelenzang, waar Heemsteedse katholieken eveneens ter kerke gingen, beginnen pas in 1668. Zijn geboortejaar kan dus slechts bij benadering worden vastgesteld (op basis van een in 1730 afgelegde verklaring).
[3] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Lijsten met overledenen (‘defuncti’) 1694-1811 (scan 201 van 424), geraadpleegd 22 mei 2017.
[4] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 188 van 395), geraadpleegd 17 juni 2017.
[5] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Trouwen 1668-1812 (scan 50 van 428), geraadpleegd 22 mei 2017; trouwde voor het gerecht van Heemstede op 18 februari 1691: FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Gerecht) Trouwen 1687-1703 (scan 42 van 105), geraadpleegd 23 mei 2017.
[6] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Lijsten met overledenen (‘defuncti’) 1694-1811 (scan 200 van 424), geraadpleegd 22 mei 2017.
[7] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 176 van 395), geraadpleegd 17 juni 2017.
[8] Noord-Hollands Archief (NHA), Oud Rechterlijke en Weeskamerarchieven, toegang 184, inv.nr. 552, fol. 96v en fol. 98.
[9] Noord-Hollands Archief (NHA), Notarieel Archief Haarlem (NAH), inv.nr. 932, fol. 178.
[10] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 41 van 428), geraadpleegd 22 mei 2017.
[11] NHA, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem, toegang 1617, inv.nr. 1167, fol. 177.
[12] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 8 van 424), geraadpleegd 22 mei 2017.
[13] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 244 van 395), geraadpleegd 17 juni 2017.
[14] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Trouwen 1694-1811 (scan 131 van 424), geraadpleegd 22 mei 2017.
[15] NHA, Archief van de heerlijkheid Heemstede, toegang 3862, inv.nr. 469, fol. 48v.
[16] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 222 van 395), geraadpleegd 18 juni 2017.
[17] NHA, Notariële protocollen van notarissen te Heemstede, toegang 185.3, inv.nr. 1749, d.d. 20-01-1741.
[18] NHA, Notariële protocollen van notarissen te Heemstede, toegang 185.3, inv.nr. 1750, d.d. 25-07-1748.
[19] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 10 van 424), geraadpleegd 22 mei 2017.
[20] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 16 van 395), geraadpleegd 16 juni 2017.
[21] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 12 van 424), geraadpleegd 22 mei 2017.
[22] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 20 van 395), geraadpleegd 17 juni 2017.
[23] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 26 van 395), geraadpleegd 17 juni 2017.
[24] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 22 van 424), geraadpleegd 22 mei 2017.
[25] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 34 van 395), geraadpleegd 17 juni 2017.
[26] NHA, Archief van de heerlijkheid Heemstede, toegang 3862, inv.nr. 469, fol. 47v.
[27] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 42 van 428), geraadpleegd 22 mei 2017.
[28] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 251 van 395), geraadpleegd 17 juni 2017.
[29] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Rooms-Katholiek) Trouwen 1698-1811 (scan 221 van 269), geraadpleegd 24 mei 2017; het patroniem van Klara wordt hier foutief vermeld: Cornelisdr i.p.v. Karelsdr.
[30] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Rooms-Katholiek) Dopen 1687-1812 (scan 46 van 269), geraadpleegd 24 mei 2017.
[31] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Nederlands Hervormd), Begraven 1694-1811 (scan 281 van 395), geraadpleegd 17 juni 2017.
[32] NHA, Oud Rechterlijke en Weeskamerarchieven, toegang 184, inv.nr. 624, d.d. 08-09-1734.
[33] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 157 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[34] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 162 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[35] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 63 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[36] Gemeentearchief Lisse (GAL), inv.nr. 96, fol. 26.
[37] GAL, inv.nr. 124, fol. 24.
[38] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 184 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[39] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 70 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[40] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Velsen (Gerecht), Trouwen 1750-1811 (scan 85 van 202), geraadpleegd 23 mei 2017.
[41] Aldus zijn huwelijksinschrijving.
[42] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 70 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[43] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 184 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[44] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 69 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[45] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Trouwen 1668-1812 (scan 81 van 428), geraadpleegd 24 mei 2017; tr. Hillegom 8 mei 1768, bron: FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Gerecht) Trouwen 1715-1811 (scan 185 van 530), geraadpleegd 24 mei 2017.
[46] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Delft (Rooms-Katholiek) Dopen 1671-1771 (scan 106 van 186), geraadpleegd 18 juni 2017.
[47] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Nederlands Hervormd) Begraven 1732-1812 (scan 655 van 801), geraadpleegd 18 juni 2017.
[48] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Trouwen 1668-1812 (scan 86 van 428), geraadpleegd 24 mei 2017.
[49] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 167 van 428), geraadpleegd 24 mei 2017.
[50] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 102 van 423), geraadpleegd 18 juni 2017.
[51] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 221 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[52] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Rooms-Katholiek), Overlijden 1698-1811 (scan 267 van 269), geraadpleegd 13 juni 2017.
[53] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Gaardersboeken), Overlijden 1751-1805 (scan 488 van 529), geraadpleegd 13 juni 2017.
[54] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Rooms-Katholiek), Trouwen 1687-1811 (scan 234 van 269), geraadpleegd 13 juni 2017.
[55] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Delft (Rooms-Katholiek) Dopen 1671-1771 (scan 113  van 186), geraadpleegd 18 juni 2017.
[56] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Gaardersboeken), Overlijden 1751-1805 (scan 400 van 529), geraadpleegd 13 juni 2017.
[57] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse (Rooms-Katholiek), Trouwen 1687-1811 (scan 240 van 269), geraadpleegd 13 juni 2017.
[58] Aldus haar huwelijksinschrijving.
[59] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Voorhout Overlijden, d.d. 8 oktober 1827, geraadpleegd 18 juni 2017.
[60] GAL, inv.nr. 54 (1780), fol. 2v.
[61] A.M. Hulkenberg, ’t Roemwaard Lisse (2e druk Lisse 1998) 18.
[62] GAL, inv.nr. 107, fol. 22.
[63] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 172 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[64] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 62 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[65] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Trouwen 1694-1811 (scan 397 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[66] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 225 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[67] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Nederlands Hervormd), Begraven 1732-1812 (scan 772 van 801), geraadpleegd 13 juni 2017.
[68] ELO, Protocollen Hillegom, inv.nr. 10, fol. 70-72.
[69] A.M. Hulkenberg, Keukenhof (Dordrecht 1975) 163. Hulkenberg noemt daarbij Klara van Bourgondiën abusievelijk een zus van Karel.
[70] GAL, inv.nr. 124, fol. 8.
[71] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Heemstede (Rooms-Katholiek), Dopen 1694-1811 (scan 274 van 424), geraadpleegd 23 mei 2017.
[72] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 201 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[73] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 186 van 428), geraadpleegd 13 juni 2017.
[74] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 247 van 428), geraadpleegd 18 juni 2017.
[75] Aldus haar overlijdensakte.
[76] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlem Overlijden, d.d. 6 juni 1819, geraadpleegd 13 juni 2017.
[77] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 190 van 428), geraadpleegd 23 mei 2017.
[78] FamilySearch (www.familysearch.org), BS Hillegom Overlijden, d.d. 11 oktober 1857, geraadpleegd 13 juni 2017.
[79] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Gaardersboeken), Trouwen 1715-1811 (scan 300 van 530), geraadpleegd 13 juni 2017.
[80] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Gaardersboeken), Huwelijksbijlagen 1763-1811 (scan 511 van 530), geraadpleegd 13 juni 2017.
[81] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 160 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[82] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Huwelijk 1811-1842 (scan 195 van 352), geraadpleegd 14 juni 2017.
[83] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Lisse, Dopen 1687-1812 (scan 192 van 269), geraadpleegd 14 juni 2017.
[84] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 23 januari 1885, geraadpleegd 17 juni 2017.
[85] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 193 van 428), geraadpleegd 23 mei 2017.
[86] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1811-1842 (scan 21 van 258), geraadpleegd 14 juni 2017.
[87] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Gerecht) Trouwen 1715-1811 (scan 234 van 530), geraadpleegd 14 juni 2017.
[88] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), DTB Hillegom (Rooms-Katholiek) Dopen, d.d. 1 maart 1775, geraadpleegd 14 juni 2017.
[89] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1811-1842 (scan 161 van 258), geraadpleegd 14 juni 2017.
[90] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 195 van 428), geraadpleegd 23 mei 2017.
[91] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Overlijden Noordwijkerhout 1834, akte 14, geraadpleegd 18 juni 2017.
[92] GenealogieOnline (www.genealogieonline.nl), Stamboom Smit, geraadpleegd 18 juni 2017.
[93] AlleLimburgers (www.allelimburgers.nl), d.d. 10 juli 1767, geraadpleegd 18 juni 2017.
[94] GenealogieOnline (www.genealogieonline.nl), Stamboom Smit, geraadpleegd 18 juni 2017.
[95] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 199 van 428), geraadpleegd 24 mei 2017.
[96] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Gerecht) Trouwen 1715-1811 (scan 281 van 530), geraadpleegd 24 mei 2017.
[97] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Sassenheim (Rooms-Katholiek) Dopen 1715-1812 (scan 74 van 147), geraadpleegd 18 juni 2017.
[98] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 20 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[99] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Huwelijk 1811-1842 (scan 38 van 352), geraadpleegd 16 juni 2017.
[100] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Lisse, Overlijden 1851-1860 (scan 30 van 178), geraadpleegd 16 juni 2017.
[101] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 202 van 428), geraadpleegd 24 mei 2017.
[102] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 3 september 1851, geraadpleegd 18 juni 2017.
[103] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Hillegom (Gerecht) Trouwen 1715-1811 (scan 266 van 530), geraadpleegd 14 juni 2017.
[104] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 196 van 428), geraadpleegd 24 mei 2017.
[105] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 11 juni 1846, geraadpleegd 16 juni 2017.
[106] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 205 van 428), geraadpleegd 24 mei 2017.
[107] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 208 van 428), geraadpleegd 24 mei 2017.
[108] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Vogelenzang (Rooms-Katholiek) Dopen 1668-1812 (scan 187 van 428), geraadpleegd 22 mei 2017.
[109] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Huwelijk, d.d. 10 november 1819, geraadpleegd 16 juni 2017.
[110] FamilySearch (www.familysearch.org), DTB Noordwijkerhout (Rooms-Katholiek) Dopen 1690-1811 (scan 89 van 134), geraadpleegd 24 mei 2017.
[111] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 14 september 1846, geraadpleegd 16 juni 2017.
[112] GAL, inv.nr. 512, blad 47.
[113] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 28 januari 1892, geraadpleegd 16 juni 2017.
[114] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Lisse Huwelijk, d.d. 17 mei 1846, geraadpleegd 17 juni 2017.
[115] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Lisse Geboorte, d.d. 14 december 1819, geraadpleegd 16 juni 2017.
[116] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 28 juli 1894, geraadpleegd 16 juni 2017.
[117] E.H. Krelage, Drie eeuwen bloembollenexport dl. 1 (Den Haag 1946) 25-26 en 200.
[118] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 27 november 1821, geraadpleegd 16 juni 2017.
[119] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Oegstgeest Overlijden, d.d. 27 november 1849, geraadpleegd 16 juni 2017.
[120] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Huwelijk, d.d. 22 januari 1845, geraadpleegd 16 juni 2017.
[121] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 9 mei 1819, geraadpleegd 16 juni 2017.
[122] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Oegstgeest Overlijden, d.d. 12 april 1857, geraadpleegd 16 juni 2017.
[123] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 1 september 1823, geraadpleegd 16 juni 2017.
[124] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Haarlemmermeer Overlijden, d.d. 6 augustus 1879, geraadpleegd 16 juni 2017.
[125] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Huwelijk, d.d. 23 mei 1847, geraadpleegd 16 juni 2017.
[126] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 3 mei 1824, geraadpleegd 16 juni 2017.
[127] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Stompwijk, Overlijden 1881-1890 (scan 192 van 210), geraadpleegd 18 juni 2017.
[128] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 24-05-1825, geraadpleegd 18 juni 2017.
[129] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 24 januari 1827, geraadpleegd 16 juni 2017.
[130] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 15 januari 1827, geraadpleegd 18 juni 2017.
[131] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Hillegom, Overlijden 1811-1842 (scan 220 van 423), geraadpleegd 25 mei 2017.
[132] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 10 mei 1828, geraadpleegd 16 juni 2017.
[133] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 22 april 1838, geraadpleegd 16 juni 2017.
[134] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 3 oktober 1832, geraadpleegd 16 juni 2017.
[135] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Huwelijk, d.d. 24 mei 1855, geraadpleegd 16 juni 2017.
[136] FamilySearch (www.familysearch.org), Burgerlijke Stand Noordwijkerhout, Overlijden 1881-1890 (scan 66 van 120), geraadpleegd 16 juni 2017.
[137] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 31 mei 1836, geraadpleegd 16 juni 2017.
[138] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Overlijden, d.d. 11 augustus 1838, geraadpleegd 16 juni 2017.
[139] ELO, Ambachts- Dorps- en Gemeentebestuur van Rijnsburg 1199-2000, toegang 0700, inv.nr. 106.
[140] ELO, online krantenarchief, Leidsch Dagblad, d.d. 7 maart 1902.
[141] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Geboorte, d.d. 11 mei 1830, geraadpleegd 16 juni 2017.
[142] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Overlijden, d.d. 7 maart 1902, geraadpleegd 16 juni 2017.
[143] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Huwelijk, d.d. 16 juni 1853, geraadpleegd 16 juni 2017.
[144] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 29 oktober 1825, geraadpleegd 16 juni 2017.
[145] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Overlijden, d.d. 28 april 1892, geraadpleegd 16 juni 2017. Hier abusievelijk ‘Cornelia’ genoemd.
[146] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 26 september 1854, geraadpleegd 18 juni 2017
[147] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Overlijden, d.d. 30 september 1854, geraadpleegd 18 juni 2017.
[148] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 26 september 1854, geraadpleegd 18 juni 2017.
[149] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Overlijden, d.d. 25 november 1854, geraadpleegd 18 juni 2017.
[150] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 18 oktober 1855, geraadpleegd 18 juni 2017.
[151] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Oegstgeest Overlijden, d.d. 20 januari 1908, geraadpleegd 18 juni 2017.
[152] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 23 maart 1857, geraadpleegd 18 juni 2017.
[153] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Overlijden, d.d. 12 januari 1859, geraadpleegd 18 juni 2017.
[154] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 8 mei 1859, geraadpleegd 18 juni 2017.
[155] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Overlijden, d.d. 17 december 1859, geraadpleegd 18 juni 2017.
[156] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 31 mei 1863, geraadpleegd 18 juni 2017.
[157] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Noordwijk Overlijden, d.d. 3 juni 1935, geraadpleegd 18 juni 2017.
[158] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Huwelijk, d.d. 6 september 1900, geraadpleegd 18 juni 2017.
[159] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Noordwijk Geboorte, d.d. 2 mei 1844, geraadpleegd 18 juni 2017.
[160] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Noordwijk Overlijden, d.d. 13 september 1927, geraadpleegd 18 juni 2017.
[161] Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Weekblad voor Bloembollencultuur.
[162] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 31 augustus 1866, geraadpleegd 18 juni 2017.
[163] CBG, persoonskaart.
[164] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 19 januari 1869, geraadpleegd 18 juni 2017.
[165] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Overlijden, d.d. 4 maart 1869, geraadpleegd 18 juni 2017.
[166] KAVB, Weekblad voor Bloembollencultuur.
[167] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 23 maart 1870, geraadpleegd 18 juni 2017.
[168] CBG, persoonskaart.
[169] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Hillegom Huwelijk, d.d. 30 augustus 1899, geraadpleegd 18 juni 2017.
[170] CBG, persoonskaart.
[171] ELO, online krantenarchief, Leidsch Dagblad, d.d. 20 juni 1898.
[172] KAVB, Weekblad voor Bloembollencultuur.
[173] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Rijnsburg Geboorte, d.d. 5 februari 1861, geraadpleegd 18 juni 2017.
[174] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Oegstgeest Overlijden, d.d. 20 februari 1908, geraadpleegd 18 juni 2017.
[175] WieWasWie (www.wiewaswie.nl), BS Oegstgeest Huwelijk, d.d. 8 november 1895, geraadpleegd 18 juni 2017.
[176] CBG, persoonskaart.
[177] ELO, online krantenarchief, Leidsch Dagblad, d.d. 19 januari 1899.
[178] Gemeentearchief Oegstgeest, Bevolkingsregister 1900-1921. Het vonnis zelf is als gevolg van het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 helaas verloren gegaan.
[179] Gemeentearchief Oegstgeest, Bevolkingsregister 1900-1921 en 1921-1932.
[180] CBG, persoonskaart.
[181] CBG, persoonskaart.
[182] CBG, persoonskaart.
[183] CBG, persoonskaart.
[184] CBG, persoonskaart.
[185] CBG, persoonskaart.
[186] CBG, persoonskaart.
[187] NA, Kamer van Koophandel.
[188] ELO, online krantenarchief, Leidsche Courant, d.d. 7 december 1929.
[189] ELO, online krantenarchief, Nieuwe Leidsche Courant, d.d. 3 mei 1962.