Familiegeschiedenis

Zoals de stamreeks als het ware het skelet vormt, opgebouwd uit de genealogische basisgegevens (bijvoorbeeld geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata), zo kan de familiegeschiedenis worden gezien als het vlees op die botten: met behulp van aanvullende genealogische gegevens (onder andere afkomstig uit notariële akten en belastingregisters) wordt geprobeerd om een zo compleet mogelijk verhaal te vertellen.

Het schrijven van een familiegeschiedenis is een soort ‘neverending story’. Er zijn altijd weer nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe invalshoeken te kiezen om het wel en wee van een familie te bestuderen. Ieder element, hoe klein ook, kan verder worden uitgeplozen. En daar waar de bronnen ruimte laten voor discussie, interpreteert iedere onderzoeker de beschikbare gegevens vaak op zijn of haar eigen manier.

De op deze website gepresenteerde familiegeschiedenis zal daarom nooit volledig zijn. Op zijn best is het te beschouwen als een overzicht van de huidige stand van zaken. De gepresenteerde informatie wordt op basis van het voortgaande onderzoek verder aangevuld en daar waar nodig gecorrigeerd.

Zelf onderzoek doen

Zie voor meer informatie over het uitzoeken van je familiegeschiedenis de rubriek Kennis op de website CBG.nl, en dan met name het Stappenplan en het thema De zeven pijlers van de genealogie. Voor het lezen en begrijpen van oud schrift zijn de websites Wat staat daer?  en Historische Woordenboeken van belang.

Mannen en vrouw aan tafel, onbekend, 1852
Titelpagina voor: Adriaen Loosjes Pz, ‘Maurits Lijnslager, Eene Hollandsche Familiegeschiedenis uit de XVII eeuw’, 1852 (coll. Rijksmuseum Amsterdam).