Huisnaam ‘Bourgondiën’

De naam ‘Van Bourgondiën’ hoeft niet per sé te verwijzen naar het gelijknamige departement in Frankrijk. Hij kan ook zijn afgeleid van een huisnaam. Dat zou dan wel betekenen dat het voorzetsel ‘in’, dat in dit soort gevallen vaak werd gebruikt, op den duur is vervangen door het voorzetsel ‘van’.

Dordrecht

In Dordrecht waren er voor zover bekend in de vijftiende en zestiende eeuw twee huizen met de naam ‘Bourgondiën’:

  • Het hoekhuis ‘Bourgoengen’ of ‘Bourgoungien’, met daarachter een huis en erf ‘staende inden opganck vande Tollebrugge ande poertzijde [de huidige Wijnstraat/Groenmarkt] opte haven genaempt ‘den Gulden Helm” (1550). De rij huizen in dit deel van Dordrecht is in 1594 gesloopt om plaats te maken voor het plein van de Beurs (tegenwoordig het Scheffersplein).
  • Huis ‘Bourgounge’ bij de Vuilpoort aan de landzijde (Voorstraat), op de hoek van de Suikerstraat (1564, 1570).

In de tweede helft van de vijftiende eeuw is in de Dordtse bronnen regelmatig sprake van een ‘Hendrick (of Hein) in Bourgoengen’, die op basis van de beschikbare gegevens zijn naam blijkbaar had ontleend aan het eerstgenoemde huis. Dat gebeurde in deze tijd wel vaker. Zo is de in Dordrecht voorkomende naam ‘Van Beaumont’ eveneens gebaseerd op een huisnaam. Het is niet bekend of er personen waren die hun naam ontleenden aan het tweede huis ‘Bourgondiën’.

Amsterdam en Hoorn

Ook in Amsterdam en Hoorn komen in de zestiende eeuw vermeldingen voor die lijken te verwijzen naar huisnamen. Zo was in Hoorn in 1526 sprake van ‘Claes Henricx in Bourgogniën’, en werd in 1585 in Amsterdam ‘Simon Jansz in Bourgoingnen’ vermeld in een belastingregister. Laatstgenoemde was houtkoper in de Kalverstraat ‘in Bourgoigne’.

Bronnen

  • Website CBG Familienamen.
  • E-mail van de heer C. Sigmond d.d. 18 januari 2012.
  • C. Sigmond en K.J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700 (Rotterdam 1992) 20-23.
  • C. Sigmond, ‘De oudere generaties van het geslacht Wenssen (Dordrecht)’, in: Ons Voorgeslacht jrg. 52 nr. 488 (december 1997) 745-753 (aanvulling en correctie in jrg. 56, nr. 532 (december 2001) 652-656).
  • Regionaal Archief Dordrecht (RAD), Oud Rechterlijk Archief (ORA) Dordrecht, toegang 9, inv.nr. 697, akte 5, d.d. 15-05-1550.
  • RAD, ORA Dordrecht, toegang 9, inv.nr. 725, akte 320, d.d. 29-10-1564.
  • RAD, ORA Dordrecht, toegang 9, inv.nr. 709, akte 380, d.d. 07-10-1570.
  • RAD, Stadsarchief Dordrecht grafelijke tijd (1200-1572), toegang 1, inv.nr. 6, akte 3495, d.d. 1473.