Van Bourgonje in Oegstgeest

In de achttiende eeuw duiken in de Oegstgeester doop-, trouw- en begraafregisters diverse verwijzingen op naar protestantse Van Bourgonjes die verbonden waren aan de Nederduitse Gereformeerde Kerk aldaar.

De stamvader van deze Oegstgeester familie kwam in het eerste kwart van de achttiende eeuw als varensgezel vanuit Monster via Leiden in Oegstgeest terecht. Daar werd hij eigenaar van de herberg ‘het Wapen van Oegstgeest’, die volgens een krantenbericht uit 1811 vanouds ook wel bekend stond onder de naam ‘Bourgonje’.[1]

De wortels van de hier centraal staande familie Van Bourgonje (in de geraadpleegde bronnen ook wel Van Bergonje, Van Boergonje, Van Borgonje en Van Bourgondiën genoemd) lijken in Westland te liggen. Van enige verwantschap met de familie Van Bourgondiën uit de Duin- en Bollenstreek is tot op heden niets gebleken.

De kerk te Oegstgeest in 1787 (coll. Erfgoed Leiden en Omstreken).

I. JACOB VAN BOURGONJE, won. Monster (1688-1690), tr. JANNETJE DIRKSDR.[2]

 Uit dit huwelijk:

  1. Dirk, volgt II.
  2. SUSANNA JACOBSDR VAN BOURGONJE, won. Monster en Zoeterwoude (1720), ged. (ndg) Monster 8 jan. 1690,[3] overl. na 15 juni 1721.[4]

II. DIRK JACOBSZ VAN BOURGONJE, varensgezel (1720) en herbergier (1721), schepen van Oegstgeest en Poelgeest (1728, 1732, 1733, 1736, 1737),[5] armmeester van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Oegstgeest (1730),[6] eigenaar van de herberg ‘het Wapen van Oegstgeest’, won. Monster, Oranjegracht Leiden (1720) en Oegstgeest (1721), ged. (ndg) Monster 6 juni 1688,[7] begr. (aangifte) Oegstgeest 11 mrt. 1748,[8] ondertr. (ndg) Leiden 6 sept. 1720 (get. Susanna van Borgonje en Maria Weerts)[9] CATHARINA GOSSARD, eigenaar van de herberg ‘het Wapen van Oegstgeest’, won. Doelensteeg Leiden (1720) en Oegstgeest (1720), ged. (ndg) Leiden 2 nov. 1689 (get. Johannes Busou, Maria vanden Bergh en Sara Gossard),[10] overl. Leiden 1751, begr. (aangifte) Oegstgeest 15 nov. 1751,[11] dr. van Andries en Maria Weerts.

Handtekening van Dirk van Bourgonje uit 1728 als schepen van Oegstgeest (coll. FamilySearch).

Op 30 november 1720 werd Katharijna Gossaar, huisvrouw van Dirk Bourgonje, met attestatie van Leiden, ingeschreven als lidmaat van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Oegstgeest.[12]

Op 15 maart 1721 stelden Dirck Jacobse van Bourgondien, herbergier, en Catarina Gossaer hun testament op. Ze benoemden de langstlevende tot universele erfgenaam, onder voorwaarde dat die de opvoeding van de kinderen voor zijn of haar rekening zou nemen totdat zij 25 jaar oud waren. Wanneer Dirck als eerste overleed, kreeg zijn zus Susanna Jacobs van Bourgondien 150 gulden toebedeeld als ‘doucure’.[13]

Op 10 april 1721 werd Dirk van Bourgonje ingeschreven als lidmaat van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Oegstgeest.[14]

Op 6 november 1732 werd Klazijntje van Roijen, dienstmaagd van Mr. Bourgonjen, met attestatie van Naaldwijk, ingeschreven als lidmaat van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Oegstgeest.[15]

Op 19 oktober 1743 stelde Catharina Gossaer, huisvrouw van Dirk Jacobse van Bourgondien, wonende in Oegstgeest, haar testament op. Zij verklaarde onder de 4.000 gulden gegoed te zijn. Catharina benoemde haar twee kinderen Maria en Jacob tot haar universele erfgenamen.[16]

Op 3 september 1747 traden Dirk van Bergonje en Katie Gosselaar in Voorschoten op als getuige bij de doop van Jannetje, dochter van Cornelis Zegwaart en Maria van Bergonje.[17]

Uit dit huwelijk:

  1. Jacob, volgt III.
  2. MARIA DIRKSDR VAN BOURGONJE, won. Oegstgeest, Voorschoten (1746) en Katwijk op de Rijn (1791), ged. (ndg) Oegstgeest 6 sept. 1722 (get. Andries Gossard en Maria Weers),[18] Katwijk aan de Rijn 11 febr. 1806,[19] begr. (toestemming) Oegstgeest 14 febr. 1806,[20] ondertr. Oegstgeest (ndg) 1 okt. 1745,[21] tr. Voorschoten (ndg) 17 okt. 1745[22] CORNELIS ZEGWAARD, schepen van Oegstgeest en Poelgeest (1759, 1760, 1764, 1767, 1768, 1771, 1772, 1775, 1776, 1779, 1780),[23] won. Rijndijk onder Voorschoten (1745, 1752) en Oegstgeest (1759), ged. (ndg) Voorschoten 6 juni 1717 (get. Gerrit van Koeijen en Bregie Zegwaart),[24] begr. (aangifte) Oegstgeest 25 nov. 1787,[25] zn. van Harmen en Maartje Rokes. [Uit dit huwelijk nageslacht]

Op 2 april 1744 werd Maria van Bourgonje ingeschreven als lidmaat van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Oegstgeest.[26]

Op 6 maart 1746 werd attestatie verleend in verband met het vertrek van Maria van Bourgonje naar Voorschoten.[27]

Op 12 oktober 1785 maakte Catharina Servaas haar testament op. Haar nicht Maria van Bourgonje had na het overlijden van Catharina recht op 1.000 gulden, een rustbank en matras, het paviljoensbehangsel en een zwarte zijden japon.[28]

Op 25 juni 1791 machtigde Maria van Bourgonje, weduwe van Cornelis Zegwaard, wonende te Katwijk aan de Rijn, procureur Thomas van Bergen om namens haar een legaat van 1.000 gulden te innen conform het testament van wijlen Catharina Servaas, weduwe van Adrianus van der Slop.[29]

  1. ANDRIES DIRKSZ VAN BOURGONJE, ged. (ndg) Oegstgeest 19 mrt. 1724 (get. Karolus Gossaard en Maria Gossaard),[30] voor 19 okt. 1743.[31]
  2. PIETER DIRKSZ VAN BOURGONJE, ged. (ndg) Oegstgeest 16 dec. 1725 (get. Jacobus Servaas en Maria Wild),[32] voor 19 okt. 1743.[33]
  3. JANNETJE DIRKSDR VAN BOURGONJE, ged. (ndg) Oegstgeest 4 nov. 1731 (get. Andries Gossart en Jakoba Gossart),[34] overl, voor 19 okt. 1743.[35]
Handtekeningen van Jacob van Bourgonje, Cornelis Zegwaard en Maria van Bourgonje uit 1755 (coll. FamilySearch).

III. JACOB DIRKSZ VAN BOURGONJE, broodbakker (1752-1756),[36] schepen van Oegstgeest en Poelgeest (1747, 1748, 1749),[37] armmeester van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Oegstgeest (1752),[38] eigenaar van de herberg ‘het Wapen van Oegstgeest’ (1752),[39] won. Oegstgeest, Leiderdorp (1753, 1755) en Zoeterwoude (1760), ged. (ndg) Oegstgeest 15 juni 1721 (get. Andries Gossart en Zusanna van Bourgonje),[40] begr. Leiderdorp 7 jan. 1772,[41] tr. Oegstgeest 21 apr. 1748[42] HENDRIJNTJE LAMMENS, ged. (ndg) Oegstgeest 25 sept. 1718 (get. Willem van Houten en Jakomijntie van Houten),[43] begr. (aangifte) Oegstgeest 18 nov. 1789,[44] dr. van Cornelis Pietersz, bloemist en schepen van Oegstgeest,[45] en Marijtje Cornelisdr Galoijs.

Op 6 februari 1751 werd Hendrijntje Lammens, huisvrouw van Jacob van Bergonje, samen met Bregje Lammens ingeschreven als lidmaat van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Oegstgeest.[46]

Op 29 december 1751 werden Jacob van Bourgonje en Maria van Bourgonje vermeld als kinderen en enige erfgenamen van Catharina Gossard, weduwe en boedelhoudster van Dirk van Bourgonje, die op zijn beurt enige geïnstitueerde erfgenaam was van Hendrik van Hoorensveldt.[47]

Op 17 maart 1752 stelden Jacob van Bergonje en Hendrina Lammens, wonende in Oegstgeest, hun testament op. Ze benoemden de langstlevende tot universele erfgenaam, onder voorwaarde dat die de opvoeding van de kinderen voor zijn of haar rekening zou nemen totdat zij 25 jaar oud waren.[48]

Op 20 mei 1752 deelden Jacob van Bourgonje, wonende te Oegstgeest, en Maria van Bourgonje, gehuwd met Cornelis Segwaart en wonende te Voorschoten, als enige nagelaten kinderen de boedel van hun moeder Catharina Gossard. Jacob kreeg de herberg ’t Waapen van Oestgeest toebedeeld, gelegen aan de Heereweg in de Vijfhuizen te Oegstgeest, terwijl Maria een gelijk portie kreeg in contant geld, goud, zilver en huisraad. De rest van de bezittingen, waaronder de graven met nr. 24 en 95 in de Nederduitse Gereformeerde kerk te Oegstgeest, bleven gezamenlijk bezit.[49]

Op 2 december 1752 kocht Jacob van Begonje voor 2.459 gulden van Suzanna van Lelyveld, weduwe van Pieter Kelderman, een broodbakkerij te Leiderdorp. Deze broodbakkerij was gelegen naast de Doesbrug aan het Utrechtse  Jaagpad.[50]

Op 31 november 1753 werd attestatie verleend i.v.m. het vertrek van Hendrijntje Lammens, huisvrouw van Jacob van Bergonje, naar Leiderdorp.[51]

Op 8 februari 1755 deelden Jacob van Bergonje, wonende te Leiderdorp, en Maria van Bergonje, gehuwd met Cornelis Zegwaard en wonende te Oegstgeest, als enige nagelaten kinderen enkele zaken uit de boedel van hun moeder Catharina Gossard die in 1752 gezamenlijk bezit waren gebleven.[52]

Op 21 december 1756 verkocht Jacob van Bergonje voor 3.200 gulden aan Maarten Outshoorn zijn broodbakkerij met toebehoren te Leiderdorp.[53]

Op 19 april 1760 traden Jacob van Bourgonje (schoonzoon) en Gillis van den Broek (neef), beiden wonende onder Zoeterwoude, op als executeurs testamentair en voogden van de minderjarige kinderen van Cornelis Lammens.[54]

Op 26 februari 1761 traden Jacob van Bourgonje en Gillis van den Broek op als executeurs testamentair en voogden van de minderjarige kinderen van Cornelis Lammens.[55]

Op 3 april 1766 erfden Jacob van Bourgonje en zijn zus Maria van Bourgonje, huisvrouw van Cornelis Zegwaard, uit de nagelaten boedel van hun ongehuwde tante Maria Gossard, die op 22 januari 1766 was overleden.[56]

Uit dit huwelijk:

  1. DIRK JACOBSZ VAN BOURGONJE, ged. (ndg) Oegstgeest 1 jan. 1749 (get. Cornelis Lammens en Catrina Gossard),[57] [overl. na 14 mrt. 1802?].[58]
  2. ANDRIES JACOBSZ VAN BOURGONJE, ged. (ndg) Oegstgeest 1 mrt. 1750 (get. Andries Gossard en Maria Gossard),[59] Leiderdorp 15 apr. 1778.[60]

 

Noten

[1] Delpher (www.delpher.nl), Courier van Amsterdam, nr. 11, vrijdag 11 januari 1811.
[2] Naar dit echtpaar dient nog verder onderzoek te worden gedaan.
[3] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Monster (Nederduits Gereformeerd) 1651-1812 (scan 90 van 367) geraadpleegd 20 februari 2021.
[4] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1661-1742 (scan 225 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[5] FamilySearch (www.familysearch.org), Trouwen Oegstgeest (gerecht) 1668-1800 (scan 175, 191, 198, 204 en 210 van 410), geraadpleegd 20 februari 2021.
[6] FamilySearch (www.familysearch.org), Kosten begraven 1707-1759 (scan 297 van 563), geraadpleegd 20 februari 2021.
[7] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Monster (Nederduits Gereformeerd) 1651-1812 (scan 89 van 367), geraadpleegd 20 februari 2021.
[8] FamilySearch (www.familysearch.org), Kosten begraven Oegstgeest 1718-1794 (scan 533 van 717), geraadpleegd 20 februari 2021. Dirk van Bourgonje viel onder de klasse van zes gulden.
[9] ELO, Ondertrouw Leiden (Nederduits Gereformeerd) 1718-1721, inv.nr. 32, fol. HH-176.
[10] ELO, Dopen Leiden (Nederduits Gereformeerd) 1689-1698, inv.nr. 225, d.d. 02-11-1689.
[11] FamilySearch (www.familysearch.org), Kosten begraven Oegstgeest 1718-1794 (scan 543 van 717), geraadpleegd 20 februari 2021. Catharina Gossard viel onder de klasse van zes gulden.
[12] FamilySearch (www.familysearch.org), Lidmaten Oegstgeest 1623-1811 (scan 169 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[13] ELO, ONAL, inv.nr. 1681, d.d. 15-03-1721. Een doucure, of douceur, was een (klein) geldbedrag dat als blijk van erkentelijkheid, waardering of vriendschap een iemand werd gegeven, zie het lemma ‘Douceur’ in het online raadpleegbare Woordenboek der Nederlandsche Taal (www.gtb.inl.nl), geraadpleegd 20 februari 2021.
[14] FamilySearch (www.familysearch.org), Lidmaten Oegstgeest 1623-1811 (scan 169 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[15] FamilySearch (www.familysearch.org), Lidmaten Oegstgeest 1623-1811 (scan 175 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[16] ELO, ONAL, inv.nr. 2068, d.d. 19-10-1743.
[17] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Voorschoten (Nederduits Gereformeerd) 1639-1811 (scan 73 van 336), geraadpleegd 20 februari 2021.
[18] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1661-1742 (scan 228 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[19] Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl), Register van aangegeven lijken beide Katwijken en Het Zand 1806-1811 (scan 6 van 136), geraadpleegd 20 februari 2021.
[20] FamilySearch (www.familysearch.org), Toestemming begraven 1806-1822 (scan 37 van 134), geraadpleegd 20 februari 2021.
[21] FamilySearch (www.familysearch.org), Trouwen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1662-1768 (scan 306 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021. Op 17 oktober 1745 werd attestatie verleend om in Voorschoten te trouwen.
[22] FamilySearch (www.familysearch.org), Trouwen Voorschoten (Nederduits Gereformeerd) 1621-1805 (scan 287 van 336), geraadpleegd 20 februari 2021.
[23] FamilySearch (www.familysearch.org), Trouwen Oegstgeest (gerecht) 1668-1800 (scan 273, 278, 289, 296, 300, 308, 312, 321, 323, 334 en 337 van 410), geraadpleegd 20 februari 2021.
[24] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Voorschoten (Nederduits Gereformeerd) 1639-1811 (scan 52 van 336), geraadpleegd 20 februari 2021.
[25] FamilySearch (www.familysearch.org), Kosten begraven Oegstgeest 1718-1794 (scan 683 van 717), geraadpleegd 20 februari 2021.
[26] FamilySearch (www.familysearch.org), Lidmaten Oegstgeest 1623-1811 (scan 179 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[27] FamilySearch (www.familysearch.org), Lidmaten Oegstgeest 1623-1811 (scan 179 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[28] ELO, ONAL, inv.nr. 2137, d.d. 12-10-1785.
[29] ELO, ONAL, inv.nr. 2230, d.d. 25-06-1791.
[30] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1661-1742 (scan 231 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[31] ELO, ONAL, inv.nr. 2068, d.d. 19-10-1743.
[32] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1661-1742 (scan 234 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[33] ELO, ONAL, inv.nr. 2068, d.d. 19-10-1743.
[34] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1661-1742 (scan 245 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[35] ELO, ONAL, inv.nr. 2068, d.d. 19-10-1743.
[36] ELO, Transportregisters Leiderdorp, inv.nr. 1613, fol. 37 en 248A.
[37] FamilySearch (www.familysearch.org), Trouwen Oegstgeest (gerecht) 1668-1800 (scan 239 en 242 van 410), geraadpleegd 20 februari 2021.
[38] ELO, ONAL, inv.nr. 1988, d.d. 23-12-1752.
[39] ELO, ONAL, inv.nr. 2167, d.d. 20-05-1752.
[40] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1661-1742 (scan 225 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[41] ELO, Begraven Leiderdorp 1718-1812, inv.nr. 1476, fol. NH-105. Jacob van Bourgonje viel onder de klasse van pro deo en werd op het kerkhof begraven.
[42] FamilySearch (www.familysearch.org), Trouwen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1662-1768 (scan 308 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[43] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1661-1742 (scan 218 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021.
[44] FamilySearch (www.familysearch.org), Kosten begraven 1781-1806 (scan 512 van 563), geraadpleegd 20 februari 2021. Hendrijntje Lammens viel onder de klasse van pro deo.
[45] Op 3 september 1733 verklaarde Cornelis Lamens, bloemist te Oegstgeest, dat hij diverse bloemen en bloembollen heeft geleverd aan Jan Bos, zie: ELO, ONAL, inv.nr. 1878, d.d. 03-09-1733. Zie voor zijn vermeldingen als schepen o.a.: FamilySearch (www.familysearch.org), Trouwen Oegstgeest (gerecht) 1668-1800 (scan 188 van 410), geraadpleegd 20 februari 2021.
[46] FamilySearch (www.familysearch.org), Lidmaten Oegstgeest 1623-1811 (scan 182 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021. De inschrijving lijkt geen betrekking te hebben op Jacob van Bourgonje.
[47] ELO, ONAL, inv.nr. 2166, d.d. 29-12-1751.
[48] ELO, ONAL, inv.nr. 2289, d.d. 17-03-1752.
[49] ELO, ONAL, inv.nr. 2167, d.d. 20-05-1752.
[50] ELO, Transportregisters Leiderdorp, inv.nr. 1613, fol. 37.
[51] FamilySearch (www.familysearch.org), Lidmaten Oegstgeest 1623-1811 (scan 182 van 389), geraadpleegd 20 februari 2021. De uitschrijving lijkt geen betrekking te hebben op Jacob van Bourgonje.
[52] ELO, ONAL, inv.nr. 2289, d.d. 08-02-1755.
[53] ELO, Transportregisters Leiderdorp, inv.nr. 1613, fol. 248A.
[54] ELO, ONAL, inv.nr. 2354, d.d. 19-04-1760.
[55] ELO, ONAL, inv.nr. 2355, d.d. 26-02-1761.
[56] ELO, ONAL, inv.nr. 2300, d.d. 03-04-1766.
[57] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1743-1812 (scan 16 van 321), geraadpleegd 20 februari 2021.
[58] In het archief van de kerkvoogdij van Oegstgeest wordt een Dirk van Boergonye vermeld als eigenaar van graf nr. 24 in het koor van de kerk van Oegstgeest. Aan deze inschrijving is de datum 14 maart 1802 gekoppeld, zie: Schwencke, Archief Kerkvoogdij Oegstgeest, inv.nr. 528. Het is niet duidelijk of met Dirk van Boergonye de in 1749 geboren zoon van Jacob van Bourgonje wordt bedoeld, of de in 1748 overleden vader van Jacob (dat hangt o.a. af van de nauwkeurigheid van de registratie). Verdere sporen van de in 1749 geboren Dirk ontbreken vooralsnog. Het is mogelijk dat hij reeds in 1750 is overleden. Op 31 juli 1750 deed Jacob van Bergonje in ieder geval aangifte van een niet met naam genoemd kind, dat viel onder de klasse van drie gulden, zie: FamilySearch (www.familysearch.org), Kosten begraven Oegstgeest 1718-1794 (scan 539 van 717), geraadpleegd 20 februari 2021. Dit lijkt niet zijn in 1750 geboren zoon Andries te zijn, aangezien die vermoedelijk in 1778 in Leiderdorp werd begraven.
[59] FamilySearch (www.familysearch.org), Dopen Oegstgeest (Nederduits Gereformeerd) 1743-1812 (scan 18 van 321) geraadpleegd 20 februari 2021.
[60] ELO, Impost op het trouwen en begraven Leiderdorp 1723-1808, inv.nr. 1495, d.d. 15-04-1778. Andries van Bourgonje viel onder de klasse van pro deo en was ten tijde van zijn overlijden nog ongehuwd (jongman).