Van Bourgoigne in Moerkerken en Leffinge

Voor de onderstaande fragmentgenealogie, die eveneens is gepubliceerd in het online CBG Dossier Nota bene @Gen, werd gebruik gemaakt van de parochieregisters van de West-Vlaamse plaatsen Moerkerke (parochie Sint-Dionysius) en Leffinge (parochie Onze-Lieve-Vrouw). Omdat een deel van deze parochieregisters verloren is gegaan, konden bepaalde gegevens niet met zekerheid worden achterhaald.
Wel bleek het mogelijk de gegevens aan te vullen op basis van een index waarin ook namen en data uit de thans ontbrekende parochieregisters zijn verwerkt. Deze informatie is tussen vierkante haken in de fragmentgenealogie opgenomen. De spelling van de persoonsnamen is niet gemoderniseerd.

I. PETRUS VAN BOURGOIGNE, won. te Moerkerke en Leffinge, samen met zijn echtgenote getuige bij de doop van Paulus, zn. van Joannis Aux en Marie Roels, 13 dec. 1646, overl. Leffinge, tr. Moerkerke 29 mei 1642 (get. Paulo van Bourgoigne en Pieter van Symay) ADRIANE VAN LEE (VERLEE), overl. Leffinge [11] febr. 1677.

Uit dit huwelijk:

 1. PETRUS VAN BOURGOIGNE, ged. (r.k.) Moerkerke 19 april 1643, overl. Leffinge.
 2. PAULUS VAN BOURGOIGNE, ged. (r.k.) Moerkerke 7 juli 1644, overl. [Leffinge 13 mei 1664].
 3. GIDONIS VAN BOURGOIGNE, ged. (r.k.) Moerkerke 4 okt. 1646.
 4. MARIA VAN BOURGOIGNE, tweeling met voorgaande, ged. (r.k.) Moerkerke 4 okt. 1646, [tr. Leffinge 19 aug. 1668 ADRIANUS VAN BELLE. Uit dit huwelijk nageslacht].
 5. JOANNA VAN BOURGOIGNE, ged. (r.k.) Moerkerke 1 nov. 1648, [tr. Leffinge 5 sept. 1673 JOANNES DEMOLDERE. Uit dit huwelijk nageslacht].
 6. ANNA VAN BOURGOIGNE, ged. (r.k.) Leffinge 7 maart 1651, overl. [Leffinge 21 jan. 1668].
 7. JOANNES VAN BOURGOIGNE, ged. (r.k.) Leffinge 21 jan. 1654.
 8. GODELEVA VAN BOURGOIGNE, ged. (r.k.) Leffinge 2 aug. 1656 (get. Godeleva Steperaert, echtgenote van Gerardi van Bourgoigne, en Jacobo Schepen), overl. Leffinge [5] jan. 1694, tr. (1) Leffinge 13 aug. 1684 JACOBUS DRUWAERT, overl. Leffinge [21] mei 1688; tr. (2) Leffinge 1 apr. 1693 JACOBUS PHLIPS. Uit het tweede huwelijk nageslacht.
 9. Tijdens of kort na de geboorte overl. zoon, ged. (r.k.), door de vroedvrouw, Leffinge 3 apr. 1660, overl. Leffinge 3 apr. 1660 (‘3 aprilis obiit anonymus filius Petri van Bourgoigne, baptizatus ab obstetrice, sepultus in cemetero’).
 10. Cornelis, volgt II.

 

II. CORNELIS VAN BOURGOIGNE, schoolmeester, koster, schrijfkunstenaar, in dienst van de Brugse schepenbank, geb. Leffinge 8 jan. 1662, ged. (r.k.) Leffinge 15 jan. 1662, overl. (geëxecuteerd) Gent 28 mrt. 1722.

Tegenwoordig behoort een goede bewijsvoering tot de zeven pijlers van het stamboomonderzoek. De Vlaamse schrijfkunstenaar Cornelis van Bourgoigne dacht daar omstreeks 1700 heel anders over. Dat kwam hem uiteindelijk duur te staan: in 1722 werd hij wegens vervalsingspraktijken veroordeeld door de Raad van Vlaanderen en opgehangen op het Sint-Veerleplein in Gent:

‘Soo is´t dat ´t Hof Recht doende u condemneert ter causen voorschreven op St. Pharailde plaetse [Sint-Veerleplein] lijfvelijck geexecuteert te worden met de coorde aen eene potence [galg]. Soo datter de doodt naer volght, ende u doodt Lichaem ghevoert te worden ter plaetse patibulaire [galgenveld] ghecostumeert, ende aldaer gheleyt op een rad ´t Hoofd af te snyden ende ghesteken op eene ysere pinne daerboven uytstekende ander ter exempel als voorseyt is, verklaerende al u goedt, ´t sy Leen, Erfve ofte Catheyl [roerend goed], waer het ghestaen ofte gelegen is verbeurt ende geconfisqueert.’

G_5840_1_0069, Tue Feb 17, 2009, 11:25:32 AM, 16C, 7602x9922, (134+361), 100%, herbarium_zond, 1/60 s, R58.4, G30.0, B41.0
Het Sint-Veerleplein en het Gravensteen te Gent, ingekleurde prent uit Flandria Illustrata van Antonius Sanderus (1641-44) (coll. Universiteitsbibliotheek Gent).

De door Cornelis van Bourgoigne gepleegde ‘crimen falsi’
Het navolgende overzicht is gebaseerd op het vonnis van de Raad van Vlaanderen uit 1722 en geeft korte beschrijvingen van de vervalste documenten en de betrokken personen. Bij de persoonsnamen is de spelling uit het vonnis gehandhaafd.

 • Een cessie van actie ten gunste van Cornelis van Bourgoigne, met schuldvordering op en garantstelling door de erfgenamen van Jan Baptiste Vleys; ondertekend met de handtekening van Jan Baptiste Vleys.
 • Een schuldvordering op de erfgenamen van Pieter de Mey ten gunste van Pieter de Clercq; ondertekend met de handtekening van Pieter de Mey.
 • Een zekerheid op de erfgenamen van Pieter de Mey ten gunste van Jan Faes (zoon van Anthonette Tourielle); ondertekend met handtekeningen van Adriaen Soetaert en J. Coulmon, pastoor te Westkapelle.
 • Een acte van gifte van twee rentebrieven door Catharine le Maire ten gunste van de erfgenamen van Jacob Mahieu en Thomaes le Maire; ondertekend met de handtekeningen van de notarissen Bonschoof en Purue uit Diksmuide.
 • Een doopinschrijving van Adriane, dochter van Jan Lambrechts, in het doopboek van de Sint-Salvatorskerk te Brugge.
 • Een doopinschrijving van François, zoon van Baudewijn de Busschere, in het doopboek van de kerk van Hooglede.
 • Een doopinschrijving van Cornelie, dochter van Philippi Lambrechts.
 • Een transport op naam van François Lambrechts, zoon van Adriaen, ten gunste van Andries Denys; ondertekend met de handtekening van notaris Bonschoof.
 • Een kwitantie voor drie maanden huishuur aan de vrouw van Jan Lambrechts de oude, betaald door Adriaen Lambrecht, de halfbroer van haar man en echtgenoot van haar zus; ondertekend met de naam P. Maroux.
 • Een kwitantie, betaald door Jan Lambrechts voor zijn halfbroer Adriaen; ondertekend met de naam Vegelman.
 • Een akte, gepasseerd voor de schepenen van Diksmuide; bezegeld met het stadszegel van Diksmuide, dat van een andere akte was gescheurd, vergezeld van de tekst dat de akte was opgesteld door de griffier van Diksmuide, en ondertekend met de handtekening van griffier Huyghe.
 • Een akte van ontslag waarin Guilliame Lem – mede uit naam van zijn broer en zus – aan de kinderen van Adriaen de Rave belooft om af te zien van een schuldvordering; ondertekend met de handtekening van Guilliame Lem.
 • Een akte gepasseerd voor de schepenen van Gedele van Gent; ondertekend met de handtekening van secretaris Dhaene.
 • Een akte van uitkoop tussen Robert en Pieter de Langhe, ondertekend met de handtekeningen van Robert de Langhe, de Brugse notaris Pieter van Beversluys en Cornelis Masyn.
 • Een koopakte voor een koe; ondertekend met de handtekening van notaris Pannekoucke.
 • Een kwitantie ten gunste van Guilliame de Langhe; ondertekend met de handtekening van Jan vande Weerde.
 • Een akte van uitkoop tussen Robert de Langhe en zijn broers en zussen; ondertekend met de handtekening van notaris Pannekoucke.
 • Een overeenkomst tussen Philippe Anthone de Clercq uit Oostende en Dirck Ghyselinck; ondertekend met de handtekening van Philippe Anthone de Clercq.
 • Een doopinschrijving van Laureyns de Rave, zoon van Passchier, in het doopboek van Sint-Annakerk te Brugge.
 • Een handtekening van de griffier op de kopie van de aanstellingsbrief van notaris Ignatius Macop.
 • Een testament van jonkheer Joachim Oppers, heer van Dalem; ondertekend met de handtekeningen van Joachim Oppers en notaris Letens.
 • Een akte van ratificatie dat de weduwe van Joachim Oppers het testament had geopend; ondertekend met de handtekeningen van de weduwe en notaris Van Heusden.
 • Een kwitantie ter voldoening van de koopsom van een hofstede in de parochie van Waerdamme, gekocht door de vader van Nicolays Minne; ondertekend met de handtekeningen van  Jacques Hanasse.
 • Een deel van de tekst aangepast van een authentieke kwitantie van de weduwe Monroy ten gunste van François Truant.
 • Een attestatie van een schuldvordering van Marceelis Danckaert op jonkheer Carel Cobrysse; ondertekend met de handtekeningen van aartspriester Duplessis en ‘oude Lootens’.
 • Een goedkeuring van de schepenen van Brugge onder een door Lootens gemaakte stamboom; ondertekend met de handtekening van pensionaris Van de Woestyne en bezegeld met het stadszegel van Brugge, dat van een andere akte was gescheurd.
 • Een schriftelijke belofte van restitutie; ondertekend met de handtekening van Carel Cobrysse.
 • Een obligatie ten gunste van Joos Kerckhove de jonge; ondertekend met de handtekening van Joos Kerckhove de oude.
 • Twee doopinschrijvingen in het doopboek van de kerk van Middelburg (Vlaanderen).
 • Twee doopextracten van de bovengenoemde doopinschrijvingen in het doopboek van de kerk van Middelburg (Vlaanderen); ondertekend met de handtekening van de aartspriester.
 • Een obligatie; ondertekend met de handtekeningen van Jan d’Hont en notaris Adriaen Rielant.
 • Een schriftelijke verklaring dat de vader van Adriaen de Vleeschauwer in 1650 in Brugge woonde; ondertekend met de handtekening van griffier Stockhove en bezegeld met het stadszegel van Brugge, dat van een andere akte was gescheurd.

Bronnen